Akkoordlijst 07 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok 2022

In 2016 is het Tracébesluit Zuidasdok vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het Tracébesluit Zuidasdok betreft voor een klein deel gronden binnen gemeente Ouder-Amstel, bij knooppunt Amstel en een gedeelte van de A10, in het projectgebied van Werkstad Overamstel. Voor het overige deel liggen de gronden in gemeente Amsterdam. Conform de Tracéwet zijn gemeenten verplicht om een tracébesluit over te nemen in een bestemmingsplan. Door voorliggend bestemmingsplan wordt aan deze verplichting voldaan: het bestemmingsplan Zuidasdok maakt binnen gemeente Ouder-Amstel de herinrichting van knooppunt Amstel en de verbreding van de A10 Zuid mogelijk zoals opgenomen in het tracébesluit.

Besluit 

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording wettelijk vooroverleg, zoals opgenomen in bijlage 14 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidasdok 2022’.
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidasdok 2022’.
  3. In te stemmen met vrijgave van het ontwerpbestemmingsplan voor inzage legging, nadat het ministerie het derde wijzigingstracébesluit voor de Zuidasdok ter inzage heeft gelegd.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 07 juni 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud