Akkoordlijst 06 september 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, T.D. (Astronautenweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 7 juni 2022 is T.D. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 30 mei 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 7 juni 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 21 juni 2022 (ontvangen op 27 juni 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 21 juni 2022 (ontvangen op 27 juni 2022) ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
2) De besluiten van 7 juni 2022 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 21 juni 2022 (ontvangen op 27 juni 2022) ontvan-kelijk en gegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 7 juni 2022 te herroepen en in heroverweging in te trekken.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbe-schikking, D.L.D (Joan Muyskenweg, Amsterdam)

Bij besluit van 28 april 2022, is mevrouw D.D.L. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 22 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 28 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 juni 2022 bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 9 juni 2022 verzocht om dit gebrek te herstellen. Bezwaarmaker heeft het gebrek bij brief van 24 juni 2022 hersteld. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 1 juni 2022 (ontvankelijk en ongegrond te verklaren); 
2) De besluiten van 28 april 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 1 juni 2022ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 28 april 2022 in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: verlening omgevingsvergunning uitbreiden woning In de Korenmolen 33

Bij besluit van 24 februari 2022, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning op het perceel In de Korenmolen 33 te Duivendrecht (hierna: “het bestreden besluit”). Tevens is in het bestreden besluit opgenomen dat de wijziging van de achtergevel vergunningsvrij is. 

Bij besluit van 7 april 2022 heeft het college het bestreden besluit gerectificeerd, aangezien ook voor het uitbreiden van de woning met overkapping aan de achterzijde geen omgevingsvergunning is vereist en deze dus omgevingsvergunningsvrij gerealiseerd kan worden. 

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft een belanghebbende (hierna: “bezwaarmaker”) op 13 april 2022 digitaal een bezwaarschrift ingediend. 

De commissie heeft op 4 juli 2022 aan ons advies uitgebracht naar aanleiding van de ingediende bezwaren en hetgeen tijdens de hoorzitting behandeld is. Nu wij van mening zijn dat het advies deugdelijk tot stand is gekomen, wordt u geadviseerd om het advies onverkort en met de volledige motivering overgenomen. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 13 april ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
2) Het besluit van 7 april 2022 in te trekken; 
3) Het besluit van 24 februari 2022 in stand te laten onder aanvulling van de motivering; 
4) De bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar en 
5) De vergunninghouders schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar middels een afschrift 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 13 april 2022 ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2.    Het besluit van 7 april 2022 in te trekken.
3.    Het besluit van 24 februari 2022 in stand te laten onder aanvulling van de motivering.
4.    De bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar en
5.    De vergunninghouders schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar middels een afschrift.

Buurtbemiddeling Ouder-Amstel 2023-2026, Verlenging convenant Beterburen

Sinds 2014 wordt buurtbemiddeling in Ouder-Amstel uitgevoerd door de Stichting Beterburen, die inmiddels actief is in 11 gemeenten in Noord-Holland. Hiervoor is een convenant aangegaan met de politie, woningstichting Eigen Haard en de stichting Beterburen. Voorgesteld wordt om de looptijd van dit convenant te verlengen tot 31 december 2026. Er zijn geen wijzigingen in het convenant. Het jaarverslag 2021 van Beterburen ligt ter kennisgeving voor. 

Besluit 

1.    De looptijd van het convenant buurtbemiddeling Ouder-Amstel te verlengen tot 31 december 2026.
2.    De beschikbare middelen hiervoor in te zetten.
3.    De burgemeester dit convenant te laten ondertekenen.
4.    Kennis te nemen van het jaarverslag 2021.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 september 2022

de secretaris, 

R. van Reijswoud