Akkoordlijst 06 december 2022

Bruikleenovereenkomsten achterpad Kruidenommegang

Al vele jaren hebben de bewoners van Kruidenommegang 1 t/m 20 een groenstrook grenzend aan de achtertuin in gebruik. Vanaf de jaren ’70 is deze strook in adoptie uitgegeven. Op grond van het huidige snippergroenbeleid behoort adoptie niet tot de uitgiftevormen. In het snippergroenbeleid is de mogelijkheid benoemd om de bedoelde groenstrook in bruikleen te nemen. Voorgesteld wordt de betreffende bewoners een bruikleenovereenkomst aan te bieden.

Besluit 

1.    De bewoners van Kruidenommegang 1 t/m 20 een bruikleenovereenkomst aan te bieden voor de strook grond grenzend aan de achtertuin. 
2.    Het aan de directeur Duo+ verleende mandaat tot het aangaan van een overeenkomst tot verkoop of verhuur van openbaar groen (nr. 5 afdeling Buurt) uit te breiden met “het aangaan van een overeenkomst tot bruikleen”. 

De burgemeester besluit het aan de directeur Duo+ verleende volmacht tot het ondertekenen van een overeenkomst tot verkoop of verhuur van openbaar groen (nr. 5 afdeling Buurt) uit te breiden met “het aangaan van een overeenkomst tot bruikleen”.

Huurovereenkomst poffertjessalon Ouderkerk aan de Amstel 2023-2033

De huidige overeenkomst met de eigenaar van de Poffertjessalon eindigt op 1 november 2022. De eigenaar heeft verlenging van het huurcontract voor een periode van minimaal 10 jaar voorgesteld. Gezien de positieve bijdrage van de Poffertjessalon aan de levendigheid op het Kampje passend in het historisch karakter lijkt een nieuwe overeenkomst voor 10 jaar passend. De huurprijs wordt aangepast naar een meer marktconform bedrag.

Besluit 

De huurovereenkomst met VOF Pieters-Geeris voor het huren van een deel van het Kampje voor het exploiteren van een poffertjessalon voor een periode van 10 jaar aan te gaan.

Implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem ten behoeve van de invoering per 16 januari 2023

Op dit moment worden sociale huurwoningen op basis van urgentie of inschrijfduur verdeeld. Samen met veertien gemeenten in de BO-rap regio en veertien woningcorporaties in de regio hebben we besloten over te stappen op een nieuwe wijze van verdelen van sociale huurwoningen. De raad heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling, waarvan de belangrijkste wijziging is dat naast inschrijfduur ook rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Op 13 september 2022 heeft het college de raad geïnformeerd dat de ingangsdatum van de nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023 is. 

Ten behoeve van de uitvoering moeten nog de overgelegde nadere regels worden vastgesteld en mandaten voor de uitvoering worden verleend. Daarnaast wordt ter besluitvorming voorgelegd het voorstel om bezwaar en beroep door de gemeente Amsterdam af te laten handelen ten behoeve van gemeente Ouder-Amstel. Dat is eenvoudiger in te richten en efficiënter dan dat iedere gemeente dat zelf doet, met name omdat ook de primaire besluitvorming centraal wordt gedaan. Daarbij hoort de hier eveneens ter besluitvorming overgelegde samenwerkingsovereenkomst en de verlening van ondermandaat.

Besluit 

  1. Vast te stellen de nadere regels aanbodinstrument en zoek- en situatiepunten (overgelegde bijlage 1) 
  2. Kennis te nemen van het gebruik van wachtlijsten bij de directe bemiddeling van houders van urgentieverklaringen (uitgezonderd houders van een stadsvernieuwingsurgentieverklaring). 
  3. In te stemmen met het voorstel voor regionale afhandeling van bezwaar en beroep die betrekking hebben op het nieuwe woonruimteverdeelsysteem (overgelegde bijlage 2). 
  4. In te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor de regionale afhandeling bezwaar en beroep, ter uitvoering van het besluit onder punt 3 (overgelegde bijlage 3). 
  5. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan Het Vierde Huis om te beslissen op een aanvraag verklaring situatiepunten, situatiepunten voor jongeren en een aanvraag voor verlenging (overgelegde bijlage 4). 
  6. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan de woningcorporaties in de regio om te beslissen tot intrekking van zoekpunten, situatiepunten en situatiepunten voor jongeren (overgelegde bijlage 5).
  7. Vast te stellen het besluit tot verlening ondermandaat aan de directeur Wonen (overgelegde bijlage 6).


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 december 2022

de secretaris, R. van Reijswoud