Akkoordlijst 05 april 2022

Begroting Stichting Florente Basisscholen 2022

Stichting Florente heeft op 7 december 2021 haar begroting voor 2022 vastgesteld en deze ingediend bij de gemeente. Op basis van artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en artikel 4 van de statuten van Florente dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze op de begroting in te dienen. De begroting laat een positief resultaat zien van € 60.057. De kengetallen liggen ruim boven de normwaarden, ook in de doorkijk tot 2025. Vanwege de doorlooptijd zal de vaststelling van de zienswijze door de raad geschieden na vaststelling van de begroting door het stichtingsbestuur. Gezien het doorlopen proces en de voorliggende begroting wordt daarom voorgesteld uw raad te adviseren geen inhoudelijke zienswijze in te dienen.

Besluit 

1.    Kennis te nemen van de begroting voor 2022 van Stichting Florente Basisscholen. 
2.    De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de begroting voor 2022 van Stichting Florente Basisscholen.

Bereikbaarheidsagenda Zuidlob

De Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 is in gezamenlijkheid tot stand gekomen met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de provincie Noord-Holland. De gemeente Ouder-Amstel wil hiermee bereiken dat bovenlokale mobiliteitsopgaven m.b.t. Ouderkerk aan de Amstel regionaal en mogelijk zelfs landelijk onder de aandacht komen en op regionale investeringsagenda's terechtkomen. Alleen maatregelen in Ouderkerk aan de Amstel zijn toegevoegd aan deze agenda. De rest van Ouder-Amstel valt niet onder de ZuidLob. De bereikbaarheidsagenda geeft een overzicht van benodigde bovenlokale mobiliteitsopgaven in het gebied dat de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel (Ouder-Amstel ten westen van snelweg A2) beslaat tot het jaar 2040. Voor Ouderkerk zijn hier alleen maatregelen opgenomen die ook in de Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel zijn vermeld en die relevant zijn voor deze regionale bereikbaarheidsagenda. 

Besluit 

1.    In te stemmen met de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040. 
2.    Deze vast te stellen als basis voor het uitwerken van een uitvoeringsprogramma en eventuele prioritering voor de Zuidlob. 
3.    De raad hierover te informeren.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, I.S.T. (Abeelstraat, Duivendrecht)

Bij besluit van 10 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, is de heer I.S.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 10 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 3 maart 2022 bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Dit heeft bezwaarmaker bij e-mail van 10 maart 2022 hersteld. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 3 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) De besluiten van 10 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 3 maart 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
2.    De besluiten van 10 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten. 
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, R.H.G. v. S. (Machineweg, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer R.H.G. v. S. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 22 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aan-bieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 maart 2022 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 1 maart 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
2) De besluiten van 22 november 2021 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 1 maart 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
2.    De besluiten van 22 november 2021 in stand te laten. 
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Intentieovereenkomst Werkstad OverAmstel, Ontwikkeling Yellow Rose

De gemeente heeft haar ruimtelijk beleid voor de transformatie van het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) naar Werkstad OverAmstel vastgelegd in de Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017), Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) en het Beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 23 december 2021) (hierna: Ruimtelijk beleid). Initiatiefnemer wil, als beoogd erfpachter van perceel Joop Geesinkweg 125 in de Werkstad, een ontwikkeling realiseren van circa 21.000 m2 bruto vloeroppervlak. Voor de ontwikkeling wordt gedacht aan een gemengd programma met publieke functies, commerciële ruimte en circa 230 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen. Dit initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan, maar mogelijk wel binnen het Ruimtelijk beleid. Voor deze fase is voorliggende intentieovereenkomst opgesteld. Het doel van deze intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken ten behoeve van de uitwerking van het initiatief en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, inclusief overleg met belanghebbenden en omgevingsparticipatie, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid te bepalen en te komen tot nadere afspraken over de verdere ontwikkeling en realisatie, inclusief het verhaal van de Exploitatiebijdrage Plankosten. Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de intentieovereenkomst. De burgemeester wordt gevraagd portefeuillehouder A.A.M Boomgaars te machtigen deze intentieovereenkomst te ondertekenen.

Besluit 

1.    Overgelegde intentieovereenkomst met Circle Real Estate Development B.V aan te gaan voor het perceel Joop Geesinkweg 125 te Duivendrecht ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de
       ontwikkeling van woningbouw. 
2.    De burgemeester besluit portefeuillehouder A.A.M. Boomgaars te machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Ontheffing geluidshinder

Op 11 februari 2022 is een aanvraag ontvangen om een Ontheffing geluidshinder voor werkzaamheden nabij Station Duivendrecht te Duivendrecht en nabij metrostation Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht. De ontheffing kan, op grond van het Afwegingskader, alleen worden verleend na goedkeuring van de portefeuillehouder.

Besluit 

•    Ontheffing geluidhinder te verlenen voor werkzaamheden nabij Station Duivendrecht te Duivendrecht en nabij metrostation Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht, zodat tijdens treinvrije periodes werkzaamheden aan diverse kabeltracés uitgevoerd kunnen worden.
•    Hiervoor af te wijken van de, in paragraaf 3.4.3 van het Afwegingskader genoemde, rustperiode.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 05 april 2022

de secretaris, R. van Reijswoud