Akkoordlijst 01 maart 2022

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit tot toekenning van een uitkering

Bij besluit van 26 november 2021 is aan bezwaarmaker, ingevolge de Participatiewet, een uitkering voor de kosten van levensonderhoud toegekend per 21 oktober 2021. De aanvraag van bezwaarmaker om een uitkering in de periode 1 oktober 2021 tot 21 oktober 2021 is afgewezen. Tevens is in het besluit aangegeven, dat maandelijks 5% van de toepassing zijnde bijstandsnorm ingehouden wordt op de uitkering ter aflossing op openstaande vorderingen. Het bezwaarschrift van 13 december 2021 is op 11 januari 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 9 februari 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bestreden besluit, met aanvulling van de motivering met betrekking tot de 5%-inhouding, in stand te laten. Ook wordt voorgesteld om geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen. 

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen. 
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Besluit op bezwaarschrift kapvergunning Koninginnenbuurt Ouderkerk aan de Amstel

Op 21 september 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel voor het kappen van 67 bomen en het verplanten van 3 bomen op de percelen, kadastraal bekend en aangeduid als Sectie C, nummer 4791, 5116, 5118 en 5178, in de Koninginnenbuurt te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “het bestreden besluit”). Er zijn 9 bezwaarschriften ontvangen tegen de omgevingsvergunning en 5 van deze zijn vroegtijdig weer ingetrokken. De overige 4 bezwaarschriften zijn behandeld op 11 januari 2022 tijdens de online hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). Na de hoorzitting is nog 1 bezwaarschrift ingetrokken. Uiteindelijk resteren er dus 3 bezwaarschriften waar een besluit op dient te volgen. Op 9 februari 2022 heeft de commissie het college geadviseerd om 2 bezwaarschriften ontvankelijk en 1 bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, en het bestreden besluit in stand te laten met een verbeterde motivering of deze te herroepen als het college daar niet toe in staat is.

Besluit 

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel onverkort over te nemen.
 2. De bezwaarschriften van bezwaarmakers 1 en 2 ontvankelijk te verklaren.
 3. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker 3 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 4. Het bestreden besluit met een verbeterde motivering in stand te laten. 
 5. Bezwaarmakers en vergunninghouder schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, H.J.G. (Telstarweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 27 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer J.P.M.S. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 25 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 27 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw H.J.G. (hierna: “bezwaarmaker”) namens belanghebbende op 28 november 2021 (ontvangen op 30 november 2021) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 28 november 2021 (ontvangen op 30 november 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 27 oktober 2021, met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Los van het advies wordt ter overweging meegegeven de tekst van de (primaire) besluiten te evalueren en daar waar nodig, ter vergroting van de leesbaarheid, aan te passen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 28 november 2021 (ontvangen op 30 november 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 27 oktober 2021, met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, C.J.K. (Kruidenommegang, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden, is mevrouw C.J.K. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 2 februari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 2 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 2 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, D.D.M.O. (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw D.D.M.O. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 18 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 22 november 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 7 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 22 november 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 7 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 22 november 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, V.A. de S.G. (Telstarweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 10 december 2022, eveneens op deze datum verzonden, is Mevrouw V.A. d. S.G. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 6 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2022, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 20 december 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 20 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 20 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, P.H. en J.v.H. (Omgang, Duivendrecht)

Bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw P.H. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 15 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 22 november 2021, eveneens op deze datum verzonden. 
Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw P.H. samen met de heer J. van H. (hierna: “bezwaarmakers”) op 22 november 2021 bezwaar ingediend.

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 19 december 2021 niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 22 november 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 19 december 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De besluiten van 22 november 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Kwaliteitskader tijdelijk sportpark

De sportfuncties van Sportpark Strandvliet die straks terugkomen op het dak van de SMH worden tijdelijk op het voormalige slibdepot gesitueerd. Omdat voor tijdelijke ontwikkelingen zoals het tijdelijk sportpark niet getoetst hoeft te worden aan de welstandsnota, zijn in de anterieure overeenkomst nadere afspraken vastgelegd over de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Als uitwerking daarvan is een compact kwaliteitskader voor de ontwikkeling opgesteld, waarin de ruimtelijk-kwalitatieve kaders voor de bebouwing, overige bouwwerken en de openbare ruimte worden vastgelegd. Middels dit overgelegde collegebesluit wordt het college gevraagd om het kwaliteitskader voor het tijdelijk sportpark vast te stellen als aanvullend toetsingskader voor de (tijdelijke) vergunningsaanvragen voor de terreininrichting, sportvelden en het clubgebouw. 

Besluit 

Het Kwaliteitskader tijdelijk sportpark DNK (Ouder-Amstel, oktober 2021) vast te stellen als aanvullend toetsingskader voor de (tijdelijke) vergunningsaanvragen voor de terreininrichting, sportvelden en het clubgebouw van het tijdelijk sportpark DNK.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, E.J.A.L. v T. (Achter Het Kampje 2)

Bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer E.J.A.L. v T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 10 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. 
Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 10 december 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 15 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 15 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

(her) Benoeming leden commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: “de Verordening”) treden de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: “de commissie”) af op de dag van het aftreden van de raad. De huidige voorzitter de heer mr. D. G. en commissielid mevrouw mr. M.C.J. v R. hebben te kennen gegeven zich niet te willen laten herbenoemen. De heer mr. A.J. E., mevrouw mr. E.A. W. – Q. en mevrouw J.E. K. hebben aangegeven zich wel beschikbaar te stellen voor een volgende termijn. Ter vervanging en ter aanvulling zijn drie leden geworven. 

In verband met de continuïteit van de commissie wordt u als volgt geadviseerd: 

 1. mevrouw mr. E.A. W. – Q. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026; 
 2. de heer mr. A.J. E. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026; 
 3. mevrouw J.E. K. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026; 
 4. de heer mr. G.A.A.M. B., de heer mr. J.M.N. P. en mevrouw C.M.A.V. v K. te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.

Besluit 

 1. Mevrouw mr. E.A. W. – Q. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.
 2. De heer mr. A.J. E. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026. 
 3. Mevrouw J.E. K. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.
 4. De heer mr. G.A.A.M. B., de heer mr. J.M.N. P. en mevrouw C.M.A.V. v K. te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.

Aanwijzing stembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022 Ouder-Amstel

Op 16 maart 2022 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de Gemeenteraad van Ouder-Amstel. Op 14 en 15 maart 2022 kan er vervroegd gestemd worden. Voor deze drie dagen is het noodzakelijk dat stembureaus worden ingesteld. Met dit voorstel wijst het college stembureaus en locaties voor de zittingen van het Gemeentelijk Stembureau aan voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022.

Besluit 

 1. Voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022 in Ouder-Amstel aan te wijzen:
  A)    Stembureaus om te stemmen op 14 en 15 maart 2022 (overgelegde bijlage 1); 
  B)    7 stembureaus om te stemmen op 16 maart 2022 (overgelegde bijlage 2); 
  C)    1 locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau (voor vervroegd stemmen) op 16 maart 2022 (overlegde bijlage 3); 
  D)    1 locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau (voor de Centrale Stemopneming) op 17 maart 2021 (overgelegde bijlage 4). 
 2. De teamleider Burgerzaken en KCC te mandateren om vervangende stembureaus aan te wijzen. 
 3. De bevoegdheid tot het benoemen van stembureauleden en tellers voor de stembureaus op 14, 15 en 16 maart 2022 en de leden en tellers van de Gemeentelijke Stembureaus op 16 en 17 maart 2022 te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.N. (Neptunus 30, Duivendrecht)

Bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw S.N. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 20 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 27 december 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 27 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 21 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen

Besluit 

 1. Het bezwaar van 27 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 21 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, O.M. (Astronautenweg 30, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 januari 2022, eveneens op deze datum verzonden, is de heer O.M (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 20 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 januari 2022, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 30 januari 2022 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 30 januari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 20 januari 2022 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 30 januari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 20 januari 2022 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 01 maart 2022
de secretaris, R. van Reijswoud