Akkoordlijst 01 februari 2022

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het deels afwijzen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Mevrouw K. van Zon Administraties & Bewindvoering heeft op 14 juli 2021, namens bezwaarmakers, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor de kosten bewindvoering. Bij bestreden besluit van 18 augustus 2021 is aan bezwaarmakers, ingevolge de Participatiewet, bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering ad € 146,12 per maand voor de periode 14 juli 2021 tot 1 januari 2022 toegekend.

De aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering in de periode 1 maart 2021 tot 14 juli 2021 en de periode 1 januari 2022 tot 1 maart 2022 is afgewezen. Het bezwaarschrift van 25 augustus 2021 is op 2 november 2021 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 13 december 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. In afwijking van het advies van de commissie en gelet op het op 18 januari 2022 genomen collegebesluit met betrekking tot het verstrekken van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht, wordt voorgesteld het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren.

Aan bezwaarmakers wordt, in de periode 14 mei 2021 tot 14 juli 2021 alsnog bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering toegekend. Voor het overige wordt het advies van de commissie overgenomen en blijft het besluit ongewijzigd.

Besluit 

 1. In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar deels gegrond te verklaren. 
 2. Aan bezwaarmakers bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering ad € 146,12 per maand toe te kennen per 14 mei 2021. 
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: weigering omgevingsvergunning plaatsen lichtstraat te Klaproos 7

Bij besluit van het college van B&W op 1 september 2021, is een omgevingsvergunning geweigerd voor het plaatsen van een lichtstraat in het voordakvlak op het perceel Klaproos 7 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande is op 8 oktober 2021 een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) op 7 december 2021.

Op 5 januari 2022 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie komt tot het advies om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten en het verzoek voor vergoeding van de proceskosten af te wijzen. Het advies van de commissie is deugdelijk tot stand gekomen en er is geen reden om daaraan te twijfelen. Om deze reden wordt voorgesteld het advies van de commissie onverkort over te nemen en het besluit met een aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten.

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 8 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. Het besluit van 1 september 2021 in stand te laten met verbetering van de motivering.
 3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
 4. De gemachtigde van bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 8 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 1 september 2021 in stand te laten met verbetering van de motivering.
 3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht af te wijzen. 
 4. De gemachtigde van bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar. 

Verlenging pilot winterterrassen 2022-2023

De pilot winterterrassen stond oorspronkelijk gepland voor de winter van 2020-2021. Dit seizoen heeft de pilot niet plaatsgevonden omdat de horeca de gehele winter gesloten was. De pilot is daarop verplaatst naar 2021-2022. Ook deze winter is de horeca geruime tijd gesloten in verband met coronamaatregelen waardoor er geen goede pilot gevoerd kan worden. Het voorstel wordt nu normaals aan college aangeboden voor het seizoen 2022-2023.

Vanwege de Coronacrisis hebben veel ondernemers, waaronder ook horeca-exploitanten, een zeer moeilijk jaar. Ook deze reden draagt bij toe te staan dat vanaf 15 oktober 2022 tot 15 maart 2023 een terras mag worden gevoerd. Uiteraard onder nadrukkelijke voorwaarden. Het voorstel is dat toe te staan in de vorm van een pilot. In het voorjaar zal een evaluatie plaatsvinden waarna besloten zal worden of, en onder welke voorwaarden dit eventueel gecontinueerd kan worden.

Besluit 

De pilot winterterrassen van seizoen 2012-2022 te verlengen naar seizoen 2022-2023.

Verantwoording uitkering OGGZ en verslavingszorg 2020 verstrekt door Amsterdam aan Ouder-Amstel

Verzoek vaststelling verantwoordingsverslag en subsidiebedrag ontvangen uitkering OGGZ en verslavingszorg 2020.

Besluit 

 1. De verantwoording voor de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2020 van Amsterdam aan Ouder-Amstel vast te stellen.
 2. Overlegde brief vast te stellen waarin de gemeente Amsterdam wordt verzocht de subsidie vast te stellen. 
 3. In te stemmen met verzending aan de gemeente Amsterdam van het document over de verantwoording van de uitkering OGGZ en verslavingszorg 2020 en tevens overgelegde brief met verzoek tot vaststelling.

Zelfevaluatie BRP en PNIK 2021.

Op grond van artikel 4.3 Wet basisregistratie personen (Wet BRP), voert het college van burgemeester en wethouders periodiek een onderzoek uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (BRP) en naar de verwerking van gegevens in de BRP. Dit voorstel dient om de uitkomsten van het onderzoek vast te stellen. Op grond van artikel 94 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voert de burgemeester ieder jaar een controle uit op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, genoemd in de artikelen 90 tot en met 93 van de regeling. Dit voorstel dient om de uitkomsten van het onderzoek vast te stellen.

Besluit 

 1. De uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet basisregistratie personen (de zelfevaluatie BRP) vast te stellen. De burgemeester besluit: 
 2. De uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (de zelfevaluatie PNIK) vast te stellen. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 01 februari 2022

de secretaris, R. van Reijswoud