Akkoordlijst 25 februari 2020

Instellen bufferparkeerplaatsen op Amsterdam-Duivendrecht.

Er wordt voorgesteld om ten behoeve van autobedrijf Giacomini Amsterdam drie bufferparkeerplaatsen aan te wijzen bij de Pieter Braaijweg 207 te Amsterdam-Duivendrecht, conform het beleid zoals vastgesteld in 2014. Aan Gia-comini Amsterdam hiervoor drie buffervergunningen verlenen. Giacomini Amsterdam komt hiermee aan het maximum van vijf bufferparkeerplaatsen die per autobedrijf kunnen worden aangewezen.

Besluit

 • Drie bufferparkeerplaatsen in te stellen op de Pieter Braaijweg te Amsterdam-Duivendrecht, die zijn bestemd voor het tijdelijk stallen van voertuigen door autobedrijf Giacomini Amsterdam;
  Voor deze bufferparkeerplaatsen aan Giacomini Amsterdam drie bufferparkeervergunningen te verlenen.

Aanstellen projectmanager.

Projectmanager de heer S.v.D. is sinds 2005 betrokken bij de gemeente Ouder-Amstel, in eerste instantie bij het project Ouderkerk Zuid, maar later ook andere projecten. Hierover zijn afspraken vastgelegd in een raamovereen-komst met Van Riezen en Partners. In december 2019 heeft Van Riezen en Partners wederom een offerte ingediend voor de werkzaamheden van de heer S.v.D. Doordat de gemeente de raamovereenkomst uit 2005 heeft getekend en op 4 april 2016 de ‘aankondiging van opdracht’ op Tenderned heeft gepubliceerd, is het mogelijk Van Riezen en Partners opnieuw opdracht te verlenen voor het projectmanagement door de heer S.v.D. Er is hier geen aparte aan-bestedingsprocedure voor nodig.

Besluit

 • Opnieuw opdracht te verlenen aan de heer S.v.D. als projectmanager voor De Nieuwe Kern en Strategische advisering corridor Amstel-Arena-AMC.

SPUK-aanvraag 2020.

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-verruiming op sport ingegaan. Deze wetswijziging houdt in dat er geen BTW meer in rekening gebracht mag worden bij de huur van sporthallen, - zalen en buitensportaccommodaties. Daarnaast zal de gemeente voortaan bij alle sportinvesteringen de volle 21% aan BTW moeten betalen zonder de mogelijkheid dit direct af te trekken. 

De overheid heeft een compensatieregeling in het leven geroepen, de SPUK-regeling, waarbij gemeenten jaarlijks een maximaal bedrag van 17,5% van de totale investering (incl. btw) terug kunnen vorderen. Voor het jaar 2020 komt het uit op een bedrag van €67.127,-. De aanvraag moet ingediend worden met goedkeuring van het college voor 1 maart 2020.

Besluit

 • De inhoud van SPUK-aanvraag 2020 vast te stellen;
 • Wethouder met de portefeuille sport, wethouder De Reijke mandateren de SPUK-aanvraag 2020 te ondertekenen en in te dienen voor 1 maart 2020.

Beveiligingsplan Suwinet 2020.

Binnen de keten van Werk en Inkomen, en bij de afdeling Burgerzaken, wordt bij de uitwisselen van gegevens gebruik gemaakt van de Gezamenlijke elektronische Voorziening Suwinet (GeVS) – vaak afgekort tot Suwinet. Op Suwinet draait de applicatie Suwinet-inkijk, waarmee privacygevoelige gegevens op basis van het Burgerservicenummer (BSN) toegankelijk gemaakt worden voor bevoegde medewerkers. Het gaat om privacygevoelige gegevens, zoals inschrijvingen in de Basisregistratie Persoonsgegevens, arbeidsverleden, loon, bijstandsuitkeringen en opleiding van burgers die in aanmerking (willen) komen voor een uitkering. Aangezien het om privacygevoelige gegevens gaat, moeten cliënten én inwoners erop vertrouwen dat hun gegevens op een zorgvuldige en controleerbare wijze worden geraadpleegd en behandeld. Ook hebben zij recht op een zorgvuldige omgang met hun privacygevoelige informatie. In het kader hiervan is met ingang van 1 april 2017 het nieuwe “Specifiek Suwinetnormenkader Afnemers” van kracht geworden (zie bijlage). Het normenkader kent 26 normen, die onderverdeeld zijn in het Beleids-, Uitvoering en Controldomein. In het voorgestelde Beveiligingsplan wordt per norm aangegeven hoe aan die norm voldaan wordt. Ook worden nadere kaders vastgesteld, zoals • welke personen (functies) toegang krijgen tot welke gegevens, • wat de spelregels zijn rondom autorisatie van Suwinet-Inkijk. • hoe controles ten aanzien van Suwinet worden uitgevoerd, • welke maatregelen bij misbruik worden genomen. In één van deze normen is bepaald dat een actueel Beveiligingsplan aanwezig dient te zijn.

Besluit

 • Het Beveiligingsplan Suwinet 2020 vast te stellen en met terugwerkende kracht inwerking te laten treden per 1 januari 2020.

Aanstellen adviseur inburgering.

Gemeenten staan met de invoering van de nieuwe wet inburgering per 1-1-2021 voor een nieuwe taak. Dit geldt ook voor Ouder-Amstel en Uithoorn die de regierol over de inburgering gaan oppakken. Deze regierol leidt tot extra taken zoals op het gebied van inkoop en monitoring van inburgeringstrajecten, de verbinding van inburgering met de participatiewet en van financieel beheer. Om de benodigde voorbereidingen te kunnen treffen en de werkprocessen tussen Ouder-Amstel en Uithoorn binnen DUO+ te harmoniseren wordt voorgesteld extra capaciteit in te zetten in de vorm van een adviseur inburgering die voor beide gemeenten en DUO+ gaat werken.

Besluit

 • In te stemmen met het aanstellen van een adviseur inburgering voor Ouder-Amstel gezamenlijk met DUO+ en Uithoorn;
 • Een bedrag van €17.000,- incidenteel beschikbaar te stellen voor de aanstelling van deze adviseur;
 • Deze wijziging in de begroting mee te nemen in de eerste Burap van 2020.

Advies grondverkoop Koningin Wilhelminalaan 61 Ouderkerk aan de Amstel.

De eigenaar van de Koningin Wilhelminalaan 61 te Ouderkerk aan de Amstel heeft de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden voor aankoop van een perceel grond. Hierop heeft de gemeente per mail een aanbieding gedaan. Deze is geaccepteerd. Het perceel is echter woninggroen dat volgens de vast-gestelde plattegronden alleen verhuurd mag worden. Het had dus niet uitgegeven mogen worden als koop. Juridisch gezien is een toezegging door een ambtenaar niet rechtsgeldig waardoor juridisch gezien er ook geen koopovereenkomst is gedaan. De koper heeft de gemeente gevraagd nogmaals naar de situatie en specifiek naar perceel te kijken: Het perceel woninggroen is op dit moment verhuurd en in gebruik als tuin door de huidige bewoner. Er staat een erfafscheiding (heg) en er lopen geen kabels en leidingen. Er is dus geen belemmering voor verkoop. In afwijking van de vastgestelde plattegronden, waarop is aangegeven welke stukken woninggroen verkocht of verhuurd mo-gen worden, wordt geadviseerd het stuk woninggroen te verkopen. 

Besluit

 • Een perceel woninggroen gelegen aan de Koningin Wilhelminalaan 61 te Ouderkerk aan de Amstel, ter grootte van 68 m2, te verkopen voor € 150,-/ m2 kosten koper.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 25 februari 2020
de secretaris, L.J. Heijlman