Akkoordlijst 31 augustus 2021

Vaststelling wijzigingsplan Amstel Design District fase 1’.

Particulier Grondbedrijf Zuidpark (hierna: PGZ) wil haar kavel aan de Willem Fenengastraat 43-45 te Amsterdam-Duivendrecht herontwikkelen. Dat zal in 2 delen gebeuren: Amstel Design District fase 1, 45.000 m2 BVO en Amstel Design District fase 2, 35.000m2 BVO. Voor Amstel Design District fase 1 heeft de gemeente met PGZ een anterieure overeenkomst gesloten, waarvan het ontwerpwijzigingsplan het eerste formele product was. Het ontwerpwijzigingsplan is bedoeld om een verhoging van de bouwhoogte tot maximaal 45 meter mogelijk te maken. Het college heeft op 19 januari 2021 ingestemd met de ter visie legging van dit ontwerpwijzigingsplan. Er zijn 4 zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot actualisering van onderzoeken en tekstuele verbetering van het ontwerpwijzigingsplan, dat nu als wijzigingsplan Amstel Design District fase 1 voorligt: het wijzigingsplan verhoogt de bouwhoogte tot maximaal 45 meter, maar aan de zijde Willem Fenengastraat tot 18 meter en daar pas na een set-back van 8 meter tot 45 meter hoogte, beperkt het totale volume tot maximaal 45.000 m2 en neemt verder de regels van het vigerende bestemmingsplan over en preciseert deze. Het wijzigingsplan dient vastgesteld te worden als juridisch-planologisch kader. Daarna kan PGZ door met het Ruimtelijk plan en de architectonische uitwerking, binnen de kaders van het wijzigingsplan, de verordeningen, en conform de anterieure overeenkomst. Het college wordt gevraagd de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen, de Nota van wijzigingen ter kennisneming aan te nemen en het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit

  1. De ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerp wijzigingsplan ‘Zuidpark, Ouder-Amstel (Amstel Design District fase 1)’, d.d. 31 augustus 2021, vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de Nota van wijzigingen wijzigingsplan Amstel Design District fase 1, d.d. 31 augustus 2021; 
  3. Het wijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’ bevattende de toelichting en de regels en de verbeelding ervan, vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0437.WPAmstelDesignDist-VA01, d.d. 31 augustus 2021, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021

de secretaris, R. van Reijswoud