Akkoordlijst 30 november 2021

Beslissing op het bezwaarschrift tegen de ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verzonden aanmaning.

Bij besluit van 18 maart 2013 is, thans ingevolge de Participatiewet, aan bezwaarmaker bijzondere bijstand in de vorm van een lening toegekend voor de kosten van woninginrichting voor een bedrag van € 2.200, -- en voor de kosten van een kledingpakket € 615,80. Uiteindelijk is een bedrag van € 1.200, -- overgemaakt voor de kosten van woninginrichting. Bij besluit van 8 januari 2021 is het openstaande bedrag aan leenbijstand ad € 1.423,80 van bezwaarmaker teruggevorderd. De terugvordering is gebaseerd op artikel 58, tweede lid, onder b, van de Participatiewet. Bij beslissing op bezwaar van 9 juni 2021 is het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 8 januari 2021 ongegrond verklaard. De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 1 september 2021 het beroepschrift, gericht tegen dit besluit, ongegrond verklaard (AMS 21/ 3456 PW). Tegen deze uitspraak is vooralsnog geen verder rechtsmiddel aangewend. Op 1 oktober 2021 is aan bezwaarmaker een aanmaning tot betaling van de openstaande vordering ad € 1.423,80 gestuurd. Bezwaarmaker heeft op 6 oktober 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen deze aanmaning. Het bezwaarschrift is behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. De commissie adviseert het college het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen de aanmaning van 1 oktober 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit 

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 6 oktober 2021 niet-ontvankelijk te verklaren. 
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Intentieovereenkomst Van der Madeweg 1, Werkstad OverAmstel.

De Gemeente heeft de ambitie het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) van een klassiek bedrijventerrein te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. Voor deze transformatie heeft ze het ruimtelijk beleid vastgelegd in de Ruimtelijk-economische visie (vastgesteld 12 oktober 2017) en Richtlijnen voor ontwikkeling (vastgesteld 4 juli 2019) (hierna: ruimtelijk beleid).
Eind 2021 zal naar verwachting het derde deel van het ruimtelijk beleid worden vastgesteld: het Beeldkwaliteitsplan. Lingotto Mate B.V. (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op eigen perceel (levering in januari 2023) in de Werkstad binnen het plangebied een ontwikkeling realiseren van circa 12.000 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief parkeerplaatsen) met onder andere een ontmoetingsplek (zoals horeca, lobby, terras, sport etc.) werkplekken en kantoorruimtes voor de creatieve sector en hotelkamers. Het doel van deze intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken ten behoeve van de uitwerking van het initiatief en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, inclusief overleg met belanghebbenden en omgevingsparticipatie, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid te bepalen en te komen tot nadere afspraken over de verdere ontwikkeling en realisatie, inclusief het verhaal van de Exploitatiebijdrage Plankosten. Het college van burgemeester & wethouders wordt gevraagd om deze intentieovereenkomst aan te gaan. De burgemeester wordt gevraagd portefeuillehouder A.A.M Boomgaars te machtigen deze intentieovereenkomst te ondertekenen, waarna door Initiatiefnemer het Ruimtelijk Plan opgesteld kan worden.

Besluit 

  1. Overgelegde intentieovereenkomst met Lingotto Mate B.V. aan te gaan voor het perceel aan de Van der Madeweg 1 (kadastraal bekend Ouder-Amstel A 1176) ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een hotel, werk-/kantoorruimte en een ontmoetingsfunctie. 
  2. Burgemeester J. Langenacker mandateert portefeuillehouder A.A.M Boomgaars om de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 30 november 2021

de secretaris, 
R. van Reijswoud