Akkoordlijst 29 juni 2021

Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden 2021

Op het gebied van EZ wordt samengewerkt binnen de AM-regio. De Regionale Detailhandelsvisie geeft een afsprakenkader dat voldoet aan de eisen die de Provincie Noord-Holland stelt. Het college kan deze visie vaststellen, omdat het past binnen bestaande kaders van de op 13 juni 2019 vastgestelde detailhandelsstructuurvisie. Het bijgevoegde raadsbericht informeert de raad daarover.

Besluit

  1. De ‘Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden 2021’ vast te stellen. 
  2. De Raad te informeren middels overgelegd Raadsbericht.
  3. De ingangsdatum van de visie vast te stellen op 1 september 2021.

Verlengen omgevingsvergunning Indoorcamping Werkstad OverAmstel

In oktober 2019 heeft de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning voor 5 jaar verleend voor de realisatie van een indoorcamping in Werkstad Over-Amstel. De omgevingsvergunning voor het gebruik als indoorcamping werd verleend met als einddatum 1 januari 2025. De indoorcamping heeft op 16 augustus 2020 haar deuren geopend voor toeristen. Vanwege Covid-19 en de bijbehorende overheidsmaatregelen heeft de indoorcamping al snel de deuren weer moeten sluiten. Bedrijven worden door de maatregelen hard getroffen en indien mogelijk hiervoor gecompenseerd met overheidssteun.

Om aanspraak te kunnen maken op deze steun stelt de overheid een aantal voorwaarden, waar de indoorcamping niet aan kan voldoen. De ondernemers hebben voor de realisatie van de indoorcamping geld geleend en geïnvesteerd, wat in 5 jaar tijd, gedurende de tijdelijke omgevingsvergunning, terugverdiend kon worden. Inmiddels is geconstateerd dat in het eerste jaar niet het gewenste en geplande bezoekersaantal is behaald. Verzocht wordt om akkoord te gaan met de opgestelde overeenkomst waarmee de tijdelijke omgevingsvergunning van de indoorcamping met 2 jaar kan worden verlengd.

Besluit

  • Akkoord te gaan met de overeenkomst waarmee een verlening van 2 jaar gerealiseerd kan worden van de huidige omgevingsvergunning van de Indoorcamping in Werkstad OverAmstel;
  • Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de anterieure overeenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 29 juni 2021

de secretaris, 

R. van Reijswoud