Akkoordlijst 28 september 2021

Verlengen gedoogbeleid terrassen winter 2021-2022.

Eerder heeft het college gedoogbeleid terrassen opgesteld. Dit beleid loopt op 15 oktober 2021 af. Voorgesteld wordt om dit gedoogbeleid te verlengen tot 15 maart 2022.

Besluit

In te stemmen met het verlengen van het gedoogbeleid voor de uitbreiding van terrassen voor het winterseizoen 2021-2022 (tot 15 maart 2022).

Voortzetting pilot winterterras horecagelegenheden Ouder-Amstel.

De pilot winterterrassen stond gepland voor de winter van 2020-2021. De horeca was van 14 oktober tot 28 april echter gesloten i.v.m. de coronamaatregelen. De pilot heeft daarom niet plaatsgevonden. Het voorstel wordt nu normaals aan college aangeboden. Vanwege de Coronacrisis hebben veel ondernemers, waaronder ook horecaexploitanten, een zeer moeilijk jaar. Ook deze reden draagt bij toe te staan dat vanaf 15 oktober 2021 tot 15 maart 2022 een terras mag worden gevoerd. Uiteraard onder nadrukkelijke voorwaarden. Het voorstel is dat toe te staan in de vorm van een pilot. In het voorjaar zal een evaluatie plaatsvinden waarna besloten zal worden of- en onder welke voorwaarden dit eventueel gecontinueerd kan worden.

Besluit

Gedurende de proefperiode van 15 oktober 2021 tot en met 15 maart 2022 het exploiteren van een terras, voor de in dit besluit aangewezen horecagelegenheden te Ouder-Amstel die beschikken over een horeca-exploitatievergunning met toestemming voor een terras én de bedrijven die beschikken over een horeca-exploitatievergunning en die op grond van het “Verlenging gedoogbeleid terrassen” 28 september 2021 tijdelijk een terras mogen voeren onder voorwaarden toe te staan.

Overeenkomst tijdelijke science hal en 2 tijdelijke leslokalen op het huidige trainingscomplex De Toekomst van Ajax.

Vooruitlopend op de herinrichting van trainingscomplex De Toekomst, waarvoor een ontwerp bestemmingsplan vanaf 23 september ter inzage ligt, wil Ajax de huidige blaashal slopen. Hier zit de science hal aan gekoppeld, waar bijvoorbeeld conditietesten worden uitgevoerd. Ajax wil deze functie wel behouden totdat deze in definitieve vorm in gebouw B terug kan komen. Daarom heeft Ajax een aanvraag gedaan voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor de science hal elders op het terrein. Daarnaast is er door de coronamaatregelen een capaciteitsprobleem ontstaan met betrekking tot de leslokalen. Daarom heeft Ajax tevens een aanvraag ingediend voor 2 extra tijdelijke leslokalen. De tijdelijkheid van deze vergunningen, uiterlijk 30 november 2026, kan door bijgevoegde overeenkomst vastgelegd worden.

Besluit

De overeenkomst te ondertekenen om tijdelijkheid van de omgevingsvergunning voor een science hal en 2 leslokalen op De Toekomst vast te leggen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, P.A.A.B.

Bij besluit van 03 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer P.A.A.B geïnformeerd over de op 03 augustus 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 03 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw A.M.C. B-O, namens de heer P.A.A.B. (hierna: “bezwaarmaker”) op 16 augustus 2021 (ontvangen op 17 augustus 2021) bezwaar ingediend.

Besluit

  1. Het bezwaar van 16 augustus 2021 (ontvangen op 17 augustus 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
  2. De besluiten van 03 augustus 2021 in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 28 september 2021,
de secretaris, R. van Reijswoud