Akkoordlijst 26 oktober 2021

Van toepassing verklaren gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Voor het uitvoeren van werkzaamheden op een plek waar beschermde planten en dieren voorkomen is volgens deze wet een ontheffing nodig. Het is mogelijk om voor een aantal werkzaamheden vrijstelling te krijgen. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud. Door de ‘gedragscode soortbescherming gemeenten’ van Stadswerk van toepassing te verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente, kan de gemeente vrijstelling krijgen van de genoemde werkzaamheden en hoeft daarvoor geen ontheffing te worden aangevraagd.

Besluit 

De gedragscode soortbescherming gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing te verklaren binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel om te voldoen aan de Wet natuurbescherming.

Herontwikkelingsbesluit Van der Loosstraatkwartier fase 2, Ouderkerk aan de Amstel

Woningstichting Eigen Haard is sinds begin 2017 met de bewoners(commissie) in gesprek over de aanpak van de 38 woningen in het van der Looskwartier. Er is reeds een herstructureringsbesluit genomen voor fase 1 van het project, met peildatum1 oktober 2018. Op basis hiervan kan woningstichting Eigen Haard de betreffende bewoners een stadsvernieuwingsurgentie verlenen en hen met voorrang bemiddelen in het herhuisvestingstraject. Voorgesteld wordt in te stemmen met het verzoek van Eigen Haard om Van der Looskwartier fase 2 te scharen onder het reeds genomen herstructureringsbesluit voor fase 1 met peildatum 1 oktober 2018.

Besluit 

Het reeds bestaande herstructureringsbesluit voor Van der Looskwartier, tevens van toepassing te verklaren op de sloop/nieuwbouw van 12 woningen aan de zuidkant van de J.C. van der Loosstraat 2-24.

Uitbreiding uren huishoudelijke ondersteuning in Hospice Zuider-Amstel

In mei 2021 heeft het Hospice Zuider-Amstel officieel zijn deuren in het voormalige Theresia gebouw in Ouderkerk aan de Amstel geopend. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is huishoudelijke ondersteuning voor het schoonmaken/houden van de kamers en algemene ruimtes van het Hospice toegekend. Sinds mei 2021 zijn alle kamers van het Hospice doorlopend in gebruik en blijkt het aantal noodzakelijke uren voor huishoudelijke ondersteuning onvoldoende. Voorgesteld wordt om het aantal uren huishoudelijke ondersteuning te verhogen van 6 naar 9 uur per week en het contract met Tzorg uit te breiden voor deze uren. Eind 2021 worden de afspraken geevalueerd alvorens een overeenkomst voor meerdere jaren te sluiten.

Besluit 

  • In te stemmen met de uitbreiding van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning van 6 naar 9 uur per week in het Hospice Zuider-Amstel met ingang van 1 november 2022 tot 1 januari 2023; 
  • In te stemmen met het geven van de opdracht aan de huidige zorgaanbieder Tzorg voor de levering van huishoudelijke ondersteuning op de locatie van het Hospice; 
  • De kosten van deze extra inzet in huishoudelijke ondersteuning aan het Hospice, zijnde € 3.000, te voldoen uit het budget Hulp bij huishouden; 
  • De inzet van huishoudelijke ondersteuning in het Hospice door Tzorg in december 2022 te evalueren.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 26 oktober 2021

de secretaris, R. van Reijswoud