Akkoordlijst 26 januari 2021

Controleplan Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Vanwege de Coronapandemie is een groot aantal steunmaatregelen door het Kabinet beschikbaar gesteld aan het UWV en gemeenten om ondernemers financieel te ondersteunen. De gemeente is vanaf 1 maart 2020 verantwoordelijk voor de “Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers” (Tozo). De uitgaven voor deze regeling moeten over zowel 2020 als 2021 bij de jaarrekening worden verantwoord. Voor een rechtmatige verantwoording wordt vanuit de VNG aangeraden gebruik te maken van een controleplan en het college te betrekken bij het vastleggen daarvan.

In het controleplan staan de activiteiten beschreven en de uit te voeren werkzaamheden om rechtmatigheid en doelmatigheid van de verstrekte Tozo uitkeringen vast te stellen. Hierbij is rekening gehouden met richtlijnen die door de VNG en Divosa zijn verstrekt. Het controleplan is afgestemd met de accountant. In het controleplan en dit voorstel wordt een nadere toelichting gegeven op welke wijze de rechtmatigheid van de ingediende Tozo aanvragen en de daaruit voortvloeiende uitgaven worden verantwoord. De accountant kan het controleplan en de traceerbare uitvoering daarvan gebruiken om een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de Tozo uitgaven in 2020 en 2021.

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgaande concept Controleplan Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo).
 2. Het vastgestelde Controleplan Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo) ter kennisgeving aan de accountant te versturen.
 3. De coördinator backoffice Duo+ te mandateren om enkele technische aanpassingen door te voeren rondom de onderwerpen “steekproef inkomstenverrekening” en “verificatie urencriterium”.

Contractmanagement Wmo-hulpmiddelen vanaf 1 april 2021

Op 12 januari jl. is het college akkoord gegaan met de definitieve gunning van de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. Het aanbestedingstraject is in gezamenlijkheid doorlopen met de gemeenten Uithoorn, Diemen, Woerden, Oudewater, de Ronde Venen, Montfoort en Stichtse Vecht zijn onder begeleiding van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). De nieuwe contracten gaan in per 1 april 2021. Goed beheer en managen van deze gezamenlijke contracten is één van de gezamenlijke doelstellingen binnen dit nieuwe contract. IBMN, inkoopbureau van de Utrechtse gemeenten, heeft hiervoor een offerte aangeleverd.

Op basis van deze kosten bedragen de kosten voor het contractmanagement voor de gemeenten Ouder-Amstel in totaal € 4.343,54 gedurende de looptijd contract Wmo-hulpmiddelen zijnde 6 jaar. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

Besluit 

 • IBMN te contracteren voor het contractmanagement van de gezamenlijke contracten voor Wmo-hulpmiddelen (gemeenten Diemen, Uithoorn, Montfoort, Oudewater, Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Ouder-Amstel) per 1 april 2021;
 • De gemeente Montfoort als penvoerder voor de afspraken met IBMN te benoemen;
 • Op basis van de offerte van IBMN de jaarlijkse kosten voor Ouder-Amstel te betalen aan gemeente Montfoort (in totaal € 4.343,54 over contractperiode van 6 jaar);
 • Uitvoeringsorganisatie Duo+ hiervan in kennis stellen.

Benoeming afdelingshoofd projecten a.i.

Eerder heeft op 10 november 2020 besluitvorming plaatsgevonden in het college over de organisatiestructuur van de projectorganisatie. In het voorliggende voorstel wordt in de personele invulling van het afdelingshoofd projecten a.i. voorzien, zoals beschreven in het voorstel over de organisatiestructuur.

Besluit 

 • De heer S. van Donkelaar, gedetacheerd door Van Riezen en Partners, te benoemen als afdelingshoofd Projecten a.i. voor de looptijd van de daartoe te sluiten nieuwe detacheringsovereenkomst.
 • Aan de heer Van Donkelaar de taken en bevoegdheden op te dragen zoals beschreven in het document “voorstel projectorganisatie”, vastgesteld door het college op 10 december 2020.

Plan van aanpak warmtetransitievisie

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) opstelt. In de visie, die uiterlijk eind 2021 af moet zijn, geeft de gemeente het tijdspad aan waarin ze verwacht dat de wijken van het aardgas af gaan. Het voorliggende plan van aanpak beschrijft de uitgangspunten en aanpak om tot de TVW te komen. Dit ziet er als volgt uit. Om te bepalen hoe wijken en buurten van het aardgas af gehaald kunnen worden en wat daar een goede planning voor is, wordt gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse. 
De input van de analyse wordt verkregen uit interne overleggen, (technische) analysetools, input vanuit stakeholders en input vanuit het participatietraject. Dat proces wordt samen doorlopen met de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel en onder deskundige begeleiding van adviesbureau Sweco.

Besluit

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Transitievisie Warmte.
 2. De raad hierover te informeren.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 26 januari 2021
de secretaris,


R. van Reijswoud