Akkoordlijst 24 augustus 2021

Nieuwe generieke achtervangovereenkomst

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de gemeente gevraagd in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst. Deze nieuwe achtervangovereenkomst bevat een aantal wijzigingen die de positie van WSW ten opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers verduidelijken. Denk hierbij aan onder meer: 1. Een aangepaste verdeelsleutel voor de gemeentelijke achtervang, gebaseerd op de marktwaarde per gemeente van het bezit van elke corporatie. Op verzoek van de VNG wordt voor nieuwe leningen de verdeling van de tweede 25% achtervang veranderd. In plaats van 1 gemeente staan alle gemeenten in de achtervang waar een corporatie sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed bezit. Het aandeel wordt naar rato van de marktwaarde van dat bezit bepaald. Dit voorkomt scheve verdelingen tussen gemeenten. Voor bestaande leningen verandert er niks in de verdeling, maar worden wel enkele algemene veranderingen aangekondigd. 2. Aanscherping van de regels omtrent herfinanciering van bestaande geborgde leningen. 3. De terugbetaling van renteloze leningen door het WSW aan de achtervangers is beter geregeld.

Besluit

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021. 
  2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 17 augustus 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud