Akkoordlijst 23 maart 2021

Compensatie Wmo-vervoer als gevolg van coronamaatregelen in 2021.

Voor de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer heeft de gemeente Ouder-Amstel (samen met Diemen en Uithoorn) een overeenkomst met firma Munckhof. Dit voorstel gaat in op de noodzakelijke financiële maatregelen als gevolg van het coronavirus voor het Wmo-vervoer in de periode vanaf 1 januari 2021. Belangrijkste reden van deze compenserende maatregel is het behoud van het vervoersnetwerk en daarmee borging van de kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt voorgesteld om een regeling voor financiële compensatie van het Wmo-vervoer af te sluiten.

Besluit

 • In te stemmen met het afsluiten van een regeling voor financiële compensatie aan de uitvoerder van het Wmo-vervoer, firma Munckhof. Deze compensatieregeling geldt tot 1 augustus 2021 (einde contractdatum);
 • Deze regeling uit te voeren conform circulaire 179980 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de doorbetaling van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer) waarin indringend beroep wordt gedaan op maatwerk vanuit de gemeente;
 • In te stemmen met het informeren van de vervoerder, firma Munckhof. De Burgemeester besluit mandaat te verlenen aan afdelingshoofd Samenleving de heer H.J. Kempers om hierover te communiceren richting vervoerder.

Voortgangsrapportage Wmo-toezicht 2020.

Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 kwam ook de wettelijke verplichting voor gemeenten een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna te noemen: Amstelland) hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. De toezichthouder rapporteert aan het eind van ieder jaar over trends en ontwikkelingen binnen de Wmo-voorzieningen en het daarop uitgevoerde Wmo-toezicht. Op grond van de bevindingen uit het toezicht over 2020 blijkt dat de aanbieders over het algemeen een goede kwaliteit van ondersteuning bieden.

Besluit

 • Kennis te nemen van de resultaten van het door de toezichthouder (GGD) uitgevoerde Wmo-toezicht over 2020;
 • Via de periodieke contractgesprekken met de aanbieders in 2021 opvolging van de tekortkomingen uit het Wmo-toezicht nauwlettend te monitoren;
 • Een samenvatting van de resultaten via het postoverzicht ter informatie te sturen aan de gemeenteraad;
 • Een samenvatting van de resultaten ter informatie te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel.

Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) en financieel verslag 2021.

Vanaf 1 januari 2013 neemt de gemeente Ouder-Amstel de zogenaamde basistaken af bij de OD NZKG Sinds 2018 worden ook milieu adviserende taken uitbesteed. Met de OD NZKG zijn gesprekken gevoerd over het uitvoeringsprogramma 2021 (hierna: ‘UVP’). Vorenstaande heeft geresulteerd in een UVP 2021 waarin zowel de basistaken als aanvullende taken zijn opgenomen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het UVP 2021, kennis te nemen van het financieel verslag over 2020 en de stukken ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

 • In te stemmen met de uitbesteding van het basistakenpakket aan de OD NZKG en de extra taken zoals dat beschreven en uitgewerkt is in het uitvoeringsprogramma 2021 Ouder-Amstel; 
 • Het uitvoeringsprogramma 2021 met de OD NZKG aan te gaan waarbij de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt;
 • Kennis te nemen van het financiële jaaroverzicht van de werkzaamheden van de OD NKZG voor de gemeente Ouder-Amstel over 2020;
 • Met bericht via postoverzicht aan de raad het uitvoeringsprogramma 2021 van de OD NZKG ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 23 maart 2021

de secretaris, R. van Reijswoud