Akkoordlijst 22 juni 2021

Resultaten Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Zowel in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) als de Jeugdwet is bepaald dat het college jaarlijks onderzoekt hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning ervaren. De resultaten van het continu cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2020 zijn samengevat in dit collegevoorstel. Het college is wettelijk verplicht deze gegevens jaarlijks voor 1 juli van ieder jaar te publiceren. Uit de resultaten blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. De tevredenheid over de gehele linie is ten opzichte van voorgaande jaren ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast is het overzicht met Wmo prestatie-indicatoren op basis van de uitkomsten over 2020 geactualiseerd en beschikbaar voor de gemeenteraad.

Besluit

  • Kennis te nemen van de Factsheets “Cliëntervaring Wmo” en “Clientervaring Jongeren en Ouders over Jeugdhulp” met resultaten over het kalenderjaar 2020; 
  • De Factsheets te publiceren op de gemeentelijke website en via berichtgeving in het Weekblad Ouder-Amstel; 
  • Kennis te nemen van het geactualiseerde overzicht Wmo Prestatie-indicatoren; 
  • De Factsheets en het overzicht Wmo Prestatie-indicatoren ter informatie te sturen aan de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel;
  • De Factsheets te delen en te bespreken met stakeholders.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 22 juni 2021

de secretaris, R. van Reijswoud