Akkoordlijst 21 september 2021

Huurovereenkomst Small Steps – locatie Toversport

Toversport, een buitenschoolse opvang binnen de organisatie Small Steps, huurt voor gemiddeld 5 uur per week het geasfalteerde veld (vroeger gebruikt voor handbal) op het sportpark de Hoop aan de Biesbosch in Duivendrecht. Tot voorheen werd middels een brief de huur bevestigd en tweemaal per jaar gefactureerd, echter heeft de Interne Audit uitgewezen dat hier een huurovereenkomst aan ten grondslag moet liggen. In overleg met Small Steps en juridische zaken is er een overeenkomst opgesteld en deze dient inhoudelijk door het bestuur goedgekeurd te worden. De burgemeester is bevoegd deze overeenkomst te ondertekenen.

Besluit

  • In te stemmen met de inhoud van de huurovereenkomst tussen kinderopvangorganisatie Small Steps en de gemeente Ouder-Amstel voor het gebruik van het asfaltveld op het terrein van CTO’70 te Duivendrecht.

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2020-2021

Op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet brengen burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de resultaten daarvan. Het Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 wordt jaarlijks opgesteld door de pedagogisch adviseurs leerplicht (DUO+) in samenwerking met gemeente Ouder-Amstel. De meldingen van ongeoorloofd verzuim zijn het afgelopen schooljaar gedaald ten opzichte van schooljaar 2019-2020. Daarnaast is de samenwerking tussen de pedagogisch adviseurs leerplicht en scholen versterkt en wordt eerder actie ondernomen. Uit het Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 komen geen directe beleidswijzigingen voort.

Besluit

  1.  Het jaarverslag leerplicht 2020-2021 vast te stellen.
  2. Het jaarverslag leerplicht 2020-2021 op te nemen in het postoverzicht voor de raad ter informatie.

Exploitatieovereenkomst VVO - beachvelden aan Wethouder Koolhaasweg

De volleybalvereniging in Ouderkerk heeft drie beachvolleybalvelden plus een berging gerealiseerd aan de Wethouder Koolhaasweg in de gemeente Ouder-Amstel. De volleybalvereniging heeft de investering geheel zelf gedragen en zal verder onderhoud, beheer en exploitatie binnen de hekken ook zelfstandig uitvoeren. De beachaccommodatie ligt op gronden van de gemeente, waardoor er een exploitatieovereenkomst plus een huurafhankelijk recht van opstal nodig is tussen de gemeente en de vereniging. Het college heeft de bevoegdheid beide overeenkomsten goed te keuren en deze te laten ondertekenen door de burgemeester J. Langenacker.

Besluit

  • In te stemmen met de huurovereenkomst tussen Volleybal Vereniging Ouderkerk (VVO) en de gemeente Ouder-Amstel; 
  • In te stemmen met het huurafhankelijke recht van opstal ten behoeve van de opstal die zijn gerealiseerd voor de exploitatie van beachaccommodatie.

Vaststellen groenontwerp Koninginnenbuurt

In het voorjaar van 2021 is begonnen met het opstellen van het groenontwerp voor het project Koninginnenbuurt te Ouderkerk aan de Amstel. Het ontwerp is opgesteld op basis van wensen en suggesties vanuit de bewoners. Begin juli 2021 is het ontwerp gepresenteerd en bewoners kregen de mogelijkheid daarop te reageren. De reacties waren positief en enkele verzoeken zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Na akkoord wordt het groenontwerp nader uitgewerkt en aanbesteed zodat het nieuwe groen kan worden aangebracht op basis van de voortgang van de aannemer die de riolering en de wegen nieuw gaat aanleggen.

Besluit 

  • Het groenontwerp (bomen, plantvakken en plantsoen) project Koninginnenbuurt vast te stellen.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020

In de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder te noemen: Ministerie van BZK) informeert BZK-gemeenten over de verrekening van de neveninkomsten van politieke ambtsdragers over 2020. 
Het college heeft besloten om op basis van de gedane opgaven over 2020 de verrekenplicht niet toe te passen op mevrouw J. Langenacker (burgemeester) en dat de verrekenplicht niet van toepassing is op de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder), mevrouw B.M. de Reijke (wethouder), mevrouw C.C.M. Korrel-Wolvers (wethouder) en mevrouw M.C. van der Weele (oud-wethouder).

Besluit

  • Op basis van de gedane opgave van mevrouw J. Langenacker (burgemeester) er geen verrekening dient plaats te vinden;
  • De verrekening op basis van de gegeven antwoorden niet van toepassing te zijn op de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder), mevrouw B.M. de Reijke (wethouder), mevrouw C.C.M. Korrel-Wolvers (wethouder) en mevrouw M.C. van der Weele (oud-wethouder).

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 21 september 2021

de secretaris, R. van Reijswoud