Akkoordlijst 21 december 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, R.Z.A.M.B. (Jan Benninghweg) te Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 20 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw M.E.H.T. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 20 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer R.Z.A.M.B. namens mevrouw M.E.H.T. (hierna: “bezwaarmaker”) op 21 oktober 2021 bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte enkele gebreken. Dit is hersteld bij e-mail van 8 november en bij brief van 17 november 2021.
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 21 oktober 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 20 oktober 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 21 oktober 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 20 oktober 2021 te herroepen en in heroverweging in te trekken.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Vervolgopdracht inhuur Bespoke stedelijke ontwikkeling voor het senior projectmanagement van projecten Werkstad OverAmstel en Weespertrekvaart en beargumenteerd afwijken van het inkoop en aanbesteding beleid

Het bureau Bespoke stedelijke ontwikkeling voert voor de gemeente Ouder-Amstel een opdracht uit op het gebied van senior projectmanagement: Werkstad OverAmstel Noord en Zuid. Voor de continuïteit en integraliteit van de aansturing van de verschillende ontwikkelingen is het wenselijk deze opdracht te verlengen in 2022 en uit te breiden met het gebied Weespertrekvaart, ook in de Werkstad. De kosten hiervan zijn al voorzien in de begroting. Het verlenen van deze opdracht overschrijdt de aanbestedingsgrens. Het college van B&W wordt gevraagd om in te stemmen om beargumenteerd af te wijken van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel en akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan de beoogde partij. 

Besluit 

 1. In te stemmen met het beargumenteerd afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ouder-Amstel door akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan Bespoke stedelijke ontwikkeling.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, B.Z. (Omgang, Duivendrecht)

Bij besluit van 29 november 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw T.B.(hierna: “overtreder”) geïnformeerd over de op 29 november 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 29 november 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de heer B.Z. (hierna: “bezwaarmaker”) namens overtreder op 30 november 2021 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 30 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. de besluiten van 29 november 2021 in stand te laten; 
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 30 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 29 november 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het deels afwijzen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Stichting CAV heeft op 31 maart 2021, namens bezwaarmaker, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor de kosten bewindvoering en mentorschap en intakekosten. Bij bestreden besluit van 27 mei 2021 is aan bezwaarmaker deels bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering en mentorschap toegekend en is de aanvraag om bijzonder bijstand voor de intakekosten afgewezen. Bezwaarmaker heeft op 21 juni 2021 (ontvangen 30 juni 2021) een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 27 mei 2021. Het bezwaarschrift is behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 5 oktober 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bestreden besluit in stand te laten. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 27 mei 2021 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten. Om ongewenste situaties te voorkomen wordt, apart van het advies van de commissie, voorgesteld nadere regels op te stellen met betrekking tot het toekennen van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht.

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Vaststellen definitieve aanbestedingsdocumenten Wmo-trapliften

Op 26 oktober 2021 is het college akkoord gegaan met de inkoopstrategie en het concept PvE voor de aanbesteding van trapliften. De aanbesteding wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Uithoorn en Diemen (Duo-verband) onder leiding van Stichting Rijk. Het PvE is voorgelegd aan alle betrokken Adviesraden van de drie gemeenten. Zij hebben ieder afzonderlijk advies uitgebracht. De adviezen hebben geleid tot enkele tekstuele aanpassingen in het PvE. Daarnaast heeft het inkoopteam het aanbestedingsdocument verder aangevuld op de onderdelen: de omvang van de opdracht, de KPI’s, een toelichting op de gunningscriteria en het tarievenblad. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanbestedingsdocumenten waaronder het definitieve PvE. Op 22 december 2021 wordt de aanbesteding openbaar gemaakt.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met de aanbestedingsdocumenten Trapliften waaronder ook het definitieve Programma van Eisen (PvE); 
 • Akkoord te gaan met het publiceren van de aanbesteding op 22 december 2021 op Tenderned; 
 • Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein; 
 • Kennis te nemen van het overzicht van de adviezen adviesraden DUO-gemeenten en de reacties;
 • Het definitieve Programma van Eisen na publicatie op Tenderned ter kennisname toe te zenden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022

De Nadere Regels Wmo vormen tezamen met de Verordening Wmo en de Beleidsregels Wmo het kader op basis waarvan de gemeentemaatwerkvoorzieningen toekent. In de Nadere Regels Wmo zijn regels rondom eigen bijdragen, PGB en forfaitaire tegemoetkomingen vastgelegd. Deze Nadere Regels Wmo zijn een belangrijk handvat voor onze uitvoeringsorganisatie Duo+. Door indexering van tarieven op basis van vastgelegde contractuele verplichtingen moeten ook de Nadere Regels Wmo worden aangepast. Het college wordt gevraagd de bijgevoegde ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 vast te stellen.

Besluit 

 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 (hierna te noemen Nadere Regels Wmo) vast te stellen; 
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 in te trekken; 
 • In het weekblad Ouder-Amstel kenbaar te maken dat het college de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 heeft vastgesteld; 
 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 ter kennisname te sturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Benoeming (plv) leden hoofd- en centraal stembureau

Op 16 maart 2022 vindt de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaats. Ingevolge artikel E7 van de kieswet wordt voor de verkiezing een hoofdstembureau ingesteld. Voor het tijdvak 1 januari 2022 – 31 december 2025 moeten opnieuw leden worden benoemd. De burgemeester is wettelijk voorzitter van het hoofdstembureau. De leden en de plaatsvervangend voorzitter worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Ingevolge artikel E9 van de kieswet wordt een ruimte aangewezen voor de zittingen.

Besluit 

 1. De volgende personen te benoemen tot lid en plaatsvervangend lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025;
  - Plaatsvervangend voorzitter tevens lid: de heer R. van Reijswoud;
  - Leden: mevrouw L.W.F. Örsçek-Moolenaar, mevrouw T. van Hattum en mevrouw J. Bennis;
  - Plaatsvervangend leden: mevrouw H. Roodenburg-Molema, mevrouw J. de Bood en de heer M. Bouwman.
 2. De vergaderruimten in het gemeentehuis aan te wijzen als plaats waar het hoofdstembureau en het centraal stembureau zijn zittingen houdt. 
 3. De volgende data te reserveren voor de verplichte zittingen:
  - dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur; 
  - vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur; 
  - maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur.

Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2022

De gemeente is verplicht om een aanbod voorschoolse educatie van voldoende kwaliteit te realiseren (artikel 166 Wet op het primair onderwijs (WPO)). Per 1 augustus 2020 hebben peuters tussen de 2,5 en 4 jaar met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE) recht op in totaal 960 uur VE (verspreid over 1,5 jaar). Daarom hebben onze VE-locaties, Smallsteps Toverkruid en Tante Kaatje Kinderopvang het aanbod voor VE-peuters uitgebreid tot 16 uur per week, met een aanloop van 11 uur in het eerste half jaar. Ouders betalen over 75% van de uren een inkomensafhankelijke bijdrage gebaseerd op het fiscaal maximum uurtarief en de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. Vanaf 2022 is het verplicht om een HBO-geschoolde beleidsmedewerker/coach in de VE in te zetten voor een minimaal aantal uren per VE-doelgroeppeuter per jaar. In de conceptregeling die nu voor u ligt is voor het bekostigen van deze medewerkers een bedrag van €399 per op 1 januari geplaatste VE-doelgroeppeuters (vanaf 2,5 jaar) opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld het VE-subsidietarief vast te stellen op €9,55. In de concept subsidieregeling VE en peuteropvang is tevens het reguliere peuteraanbod opgenomen, dat bestaat uit 11 uur peuteraanbod per week voor peuters met ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, dus peuters waarvan één of beide ouders niet werken of studeren. Deze ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, gebaseerd op het uurtarief van de peuteropvang-locatie en de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang. De kosten voor deze regeling worden gedekt uit de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab), die worden ingezet voor het onderwijskansenbeleid, en de middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van een aanbod voor alle peuters (de zogenaamde Asscher-middelen).

Besluit 

 1. De subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang vast te stellen. 
 2. De regeling te bekostigen vanuit de rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid en de middelen die de gemeente ontvangt voor het realiseren van een aanbod voor alle peuters.

Aandeelhoudersbesluiten InWest Regio B.V.

Rom InWest Regio BV. Is recent opgericht. Omdat de gemeente aandeelhouder is, dient een aantal aandeelhoudersbesluiten genomen te worden door college. Deze besluiten zijn in lijn met het doel waarvoor InWest Regio BV. Is opgericht en zijn grotendeels technisch van aard.

Besluit 

In te stemmen met het als aandeelhouder nemen van onderstaand schriftelijke aandeelhoudersbesluit van InWest Regio BV en deze namens haar te tekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 21 december 2021

de secretaris, R. van Reijswoud