Akkoordlijst 20 april 2021

Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en SUWInet.

De gemeente legt verantwoording af over informatiebeveiliging via het proces ENSIA voor het jaar 2020 inzake het gebruik van DigiD en Suwinet. Een aantal handelingen zijn verplicht, waaronder deze Collegeverklaring.

Besluit

  1. In te stemmen met de “Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet”; 
  2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB, voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de Collegeverklaring.

Inzet Hulp bij huishouden in Hospice Zuider-Amstel.

Begin mei opent het Hospice Zuider-Amstel officieel zijn deuren in het voormalige Theresia gebouw in Ouderkerk aan de Amstel. Voor de huishoudelijke ondersteuning heeft het Hospice een beroep gedaan op de gemeente. Verblijf in een Hospice valt onder de Zorgverzekeringswet, huishoudelijke ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. In plaats van het afgeven van een indicatie per gast wordt voorgesteld om een aantal uur per week aan het Hospice toe te kennen voor het schoonhouden van de kamers en algemene ruimtes in het Hospice. Hiervoor wordt een contract gesloten met Tzorg (ook contractpartner voor Hulp bij het huishouden aan individuen) voor de periode van vooralsnog 8 maanden tot 1 januari 2022. Eind 2021 worden de afspraken geëvalueerd alvorens een overeenkomst voor meerdere jaren te sluiten.

Besluit

  • In te stemmen met de inzet van Hulp bij het huishouden in het Hospice Zuider-Amstel voor de periode van 8 maanden tot 1 januari 2022;
  • In te stemmen met de offerte van zorgaanbieder Tzorg voor de levering van Hulp bij het huishouden op de locatie van het Hospice voor een periode van 8 maanden (tot 1 januari 2022);
  • De kosten van deze inzet in hulp bij het huishouden in het Hospice, zijnde maximaal € 6.275,04, te voldoen uit het budget Hulp bij huishouden;
  • De inzet van Hulp bij het huishouden in het Hospice door Tzorg in december 2021 te evalueren.

Rapportage GGD luchtmetingen 2020 stikstofdioxide (NO2).

Gedurende een groot aantal jaren verricht de GGD Amsterdam, afdeling Luchtkwaliteit, luchtmetingen op diverse plaatsen in de gemeente. Berekeningen door Rijkswaterstaat hadden eerder knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit binnen onze gemeente aangetoond (langs de rijkswegen). Door de diverse ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente en de aanleg van infrastructurele werken is het van belang een vinger aan de pols te houden. In 2020 is gemeten op stikstofdioxide (NO2). Die component vormt samen met fijnstof een belangrijk indicator voor de luchtkwaliteit en legt een directe relatie met verkeersemissies. In Ouderkerk aan de Amstel is een jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten van afgerond 16 µg/m3. Voor Duivendrecht was dat afgerond 19 µg/m3. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concentraties in 2020 (ver) beneden de grenswaarde van 40 µg/m3. Het is waarschijnlijk dat de meetresultaten beïnvloed zijn onder invloed van het weer en door een afname van het verkeer als gevolg van COVID-19 maatregelen (lock-down). De rapportage van de GGD over 2020 is bijgevoegd, evenals een overzicht van alle gehouden metingen in de loop der jaren. Ook is per woonkern een overzicht bijgevoegd van alle metingen. Dit maakt het mogelijk een trend te volgen. 

Besluit

  • Kennis te nemen van de rapportage van de GGD over de in 2020 gehouden metingen; 
  • De rapportage ter informatie door te sturen aan de leden van de raad/commissie ruimte; 
  • Een exemplaar van het rapport ter inzage te leggen voor de inwoners (Ouder-Amstel en Duivendrecht);
  • In overleg met de afdeling communicatie een samenvatting van de rapportage in het Weekblad voor Ouder-Amstel en op de gemeentelijke website te plaatsen. Via de website zal een link gemaakt worden naar de rapportage zoals overgelegd, een kaart met de meetlocaties en de meetgegevens per locatie.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 20 april 2021

de secretaris, R. van Reijswoud