Akkoordlijst 19 januari 2021

Archiefbeheerovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Sinds 2015 voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in mandaat taken uit voor de gemeente Ouder-Amstel. Bij de uitoefening van deze taken wordt informatie ontvangen en gecreëerd door de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst voert het archiefbeheer over deze informatie. Over dit archiefbeheer zijn geen specifieke afspraken vastgelegd. De Archiefinspectie van het Stadsarchief Amsterdam heeft aangedrongen op het sluiten van een specifieke archiefbeheerovereenkomst om de afspraken vast te stellen.

De Archiefregeling 2009 schrijft voor dat een overheidsorgaan moet beschikken over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van alle digitale en analoge archiefbescheiden. Deze regeling vormt de basis van alle archiefbeheersmaatregelen van de organisatie. We gaan een specifieke archiefbeheerovereenkomst vaststellen waarin de afspraken omtrent archiefbeheer voor de gemeente Ouder-Amstel door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn opgenomen.

Besluit

  • De archiefbeheerovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vast te stellen.

Ontwerpwijzigingsplan Amstel Design District fase 1 vrijgeven voor terinzagelegging

Particulier Grondbedrijf Zuidpark (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de Willem Fenengastraat ontwikkelen tot het Amstel Design District. Het initiatief voor de ontwikkeling van het Amstel Design District in Werkstad Noord (Amstel Business Park Zuid) is in lijn met het Ruimtelijk beleid voor Werkstad OverAmstel. Initiatiefnemer wil op eigen perceel in Werkstad Noord gefaseerd een ontwikkeling realiseren van circa 80.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) waarbij wordt uitgegaan van twee fasen. De ontwikkeling van fase 1 past (met uitzondering van de bouwhoogte) binnen het vigerende bestemmingsplan.

Het college van B&W is bevoegd om door middel van een wijzigingsbevoegdheid af te wijken van de bouwhoogte zoals geldend is in het bestemmingsplan (15 meter), naar maximaal 45 meter. Om het wijzigingsplan in procedure te kunnen brengen is het nodig dat kostenverhaal verzekerd is. De daarvoor benodigde anterieure overeenkomst is op 5 januari 2021 ondertekend. Het college wordt gevraagd het ontwerpwijzigingsplan, waarmee afgeweken kan worden van de bouwhoogte zoals geldend in het huidige bestemmingsplan, vrij te geven voor terinzagelegging. 

Zodoende wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden zienswijzen in te sturen.

Besluit 

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’ vrij te geven voor zienswijzen conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijk ordening.

Verlenging mandaatbesluit en dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen met een jaar tot 31 december 2021

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) aan mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Formeel zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Centrumgemeenten krijgen momenteel de middelen hiervoor van het Rijk. Amsterdam is de centrumgemeente van onze regio en ontvangt de middelen voor het organiseren van MO/BW in de regio Amsterdam-Amstelland. Om de uitvoering te borgen, hebben de regiogemeenten de organisatie en uitvoering gemandateerd aan Amsterdam.

Dit mandaatbesluit met bijbehorende dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt af per 31 december 2020. De komende jaren worden de MO/BW en de bijbehorende budgetten gedecentraliseerd. De Amstelland gemeenten werken gezamenlijk aan regionale plannen om het aanbod van MO/BW voor de inwoners van Amsterdam-Amstelland te borgen. Naar verwachting gaat de financiële decentralisatie in per 2023. Voorgesteld wordt daarom het huidige mandaatbesluit en de DVO met eén kalenderjaar te verlengen. Bijgevoegd treft u het aangepaste mandaatbesluit en de bijbehorende DVO voor het jaar 2021 aan. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het mandaatbesluit en de bijbehorende DVO.

Besluit 

  • In te stemmen met overgelegd mandaatbesluit;
  • In te stemmen met overgelegd dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor de uitvoering van de taken Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen op basis van de Wmo 2015.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 19 januari 2021
de secretaris,

R. van Reijswoud