Akkoordlijst 16 november 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer C.J.K. (Begoniastraat, Duivendrecht).

Bij besluit van 30 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer C.J.K. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 30 augustus 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 30 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 06 oktober 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 06 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. de besluiten van 30 augustus 2021 in stand te laten.
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. Los van het advies wordt ter overweging meegegeven de tekst van de (primaire) besluiten te evalueren en daar waar nodig, ter vergroting van de leesbaarheid, aan te passen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 06 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 30 augustus 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer F.T. (Zonnehof, Duivendrecht).

Bij besluit van 13 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer F.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 13 oktober 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 13 oktober 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 19 oktober 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 19 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. de besluiten van 13 oktober 2021 met verbetering van de motivering van het besluit spoedeisende bestuursdwang in stand te laten.
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Verbetering van de motivering

Het primaire besluit spoedeisende bestuursdwang bevatte een fout. U wordt voorgesteld om de navolgende alinea in beslissing op bezwaar als volgt te herstellen: 

De volgende constateringen zijn gedaan: 
Soort wijk: ondergrondse containerwijk 
Werkt container: Ja 
Type afval: doos en overig: Hout tafeltje plastic bak 
Soort afval: papierresten en restafval 

Wordt hersteld in: 
De volgende constateringen zijn gedaan: 
Soort wijk: ondergrondse containerwijk 
Werkt container: Ja 
Type afval: doos 
Soort afval: papierresten.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 19 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 13 oktober 2021 met verbetering van de motivering van het besluit spoedeisende bestuursdwang in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, D.H.L (Neptunus, Duivendrecht).

Bij besluit van 15 september 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw D.H.L. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 15 september 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 15 september 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 11 oktober 2021 bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. het bezwaar van 11 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. de besluiten van 15 september 2021 in stand te laten.
 3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 11 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 15 september 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Vaststellen ‘Definitief maaiveld ontwerp omgeving THE JOAN Werkstad OverAmstel’.

In Werkstad OverAmstel, aan de Joan Muyskenweg wordt “The Joan” gerealiseerd, bestaande uit een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw en parkeergebouw. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte in het gebied. In dat kader heeft de gemeente Amsterdam een definitief ontwerp opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte bij The Joan. Als juridisch wegbeheerder heeft de gemeente Ouder-Amstel ambtelijk met het voorlopig ontwerp ingestemd. Het ontwerp is afgestemd met en akkoord bevonden door: de Centrale Verkeerscommissie van Amsterdam, verkeerskundige en technisch adviseur DUO+, beheercoördinatoren van dagelijks beheer en groot onderhoud van gemeente Amsterdam, supervisor Werkstad OverAmstel (getoetst aan conceptbeeldkwaliteitsplan) en bedrijven in de omgeving. Omdat gemeente Amsterdam het beheer en onderhoud uitvoert is het ontwerp conform Puccini. 

Besluit 

In te stemmen met het ‘Definitief maaiveld ontwerp omgeving THE JOAN Werkstad OverAmstel’ met datum 01-11-2021.

Vervolgopdracht inhuur projectleider Omgevingsvisie en beargumenteerd afwijken van het inkoop en aanbesteding beleid.

Adviesbureau Maak de Stad voert voor ons een aantal opdrachten uit op het gebied van de Omgevingswet: het participatiebeleid, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsplan. De vervolgopdracht voor het opstellen van de omgevingsvisie valt buiten de opdracht en het verlenen van deze opdracht zou de grens van aanbesteding overschrijden. Het college wordt gevraagd om in te stemmen om beargumenteerd af te wijken van het huidige inkoop en aanbesteding beleid van de gemeente Ouder-Amstel en akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan de beoogde partij.

Besluit 

In te stemmen met het beargumenteerd afwijken van het inkoop en aanbesteding beleid van gemeente Ouder-Amstel en akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan de beoogde partij.

Besluit op bezwaarschrift geweigerde omgevingsvergunningen plaatsen steiger Boomvalk 10, 12, 16.

Op 16 juni 2021 is besloten om geen omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een steiger op de percelen Boomvalk 10, 12 en 16 in Ouderkerk aan de Amstel (hierna: “de bestreden besluiten”). Tegen de bestreden besluiten is op 16 juli 2021 een bezwaarschrift ingediend en op 28 september 2021 heeft tijdens de online hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) de behandeling plaatsgevonden. Op 25 oktober 2021 heeft de commissie geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit 

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel volledig over te nemen. 
 2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker en gemachtigde schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen. 

Aanpassing GR ODNZKG i.v.m. toetreding Weesp.

Op 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam. De beoogde fusiedatum is 24 maart 2022. De gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is daarom opnieuw opgesteld en moet worden voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Het college stelt de raad voor de gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Het betreft een technische wijziging, de verhouding met de OD verandert niet.

Besluit 

De raad voor te stellen akkoord te gaan met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het betreft een technische wijziging waarmee de toetreding van Weesp tot de gemeenschappelijke regeling.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 16 november 2021

de secretaris, R. van Reijswoud