Akkoordlijst 15 juni 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, W.T.M.

Bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer W.T.M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 06 april 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 07 april 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 13 mei 2021 bezwaar ingediend.

U wordt als volgt geadviseerd:

  1. het bezwaar van 13 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. de besluiten van 07 april 2021 in stand te laten;
  3. bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit

  1. Het bezwaar van 13 mei 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. De besluiten van 07 april 2021 in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

210510 Collegevoorstel ondertekening addendum UVO ODNZKG 2021 asbestmeldingen

Lange tijd is discussie geweest of het verwerken van asbestmeldingen tot de basistaken van de omgevingsdiensten behoorde. Uiteindelijk is hier een gerechtelijke uitspraak over gekomen: het behoort inderdaad tot het pakket basistaken. Dit betekent dat deze taak verplicht van de gemeentes (in dit geval Duo+/ Vergunningen, Toezicht en Handhaving) naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt overgeheveld. Hiermee is een bedrag gemoeid van naar schatting € 14.702,14- structureel. De uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van de daadwerkelijk ingezette uren. In het overgelegde addendum is dit bedrag opgenomen. Omdat het bij de UVO 2021 wordt gevoegd moet ook dit worden getekend namens het college. Hiervoor is de brief overgelegd.

Besluit

Het college besluit het Addendum ‘Uitvoeringsprogramma 2021 Ouder-Amstel’ te ondertekenen.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 15 juni 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud