Akkoordlijst 13 juli 2021

Advies provincie NH over aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte (geothermie) voor gebied ‘Amsterdam-Amstelveen’.

Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte ingediend bij de minister van EZK. De provincie Noord-Holland heeft in samenspraak met vele partijen een advies opgesteld voor de minister van EZK. Die beslist uiteindelijk op de vergunningaanvraag.

Besluit

In te stemmen met overgelegd advies van de provincie Noord-Holland aan minister van EZK over de aanvraag opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied ‘Amsterdam-Amstelveen’.

Gezamenlijke inkoop portaal situatiepunten: ICT en uitvoering.

Vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland werken samen op het gebied van woonruimteverdeling. Na een uitgebreid bestuurlijk traject hebben de gemeenteraden van alle 15 gemeenten in maart 2021 een beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling vastgesteld. In dit beleidsvoorstel is onder andere besloten sociale huurwoningen toe te wijzen op basis van wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten. Om in aanmerking te komen voor situatiepunten en startpunten kunnen woningzoekenden een aanvraag doen bij een daartoe ingericht regionaal portaal. Vervolgens worden deze aanvragen beoordeeld, en wordt besloten of woningzoekende punten toegekend krijgt. Om dit nieuwe beleid uit te kunnen voeren moet: 1) een regionaal portaal voor het aanvragen van situatiepunten en startpunten ingericht worden en 2) een partij worden gecontracteerd die in de nieuwe situatie de aanvragen voor situatiepunten van woningzoekenden kan beoordelen. Voor een goede werking van het regionale beleidsvoorstel en herkenbaarheid voor woningzoekenden is het belangrijk dat er één gezamenlijk portaal komt, waar alle woningzoekenden in de regio de situatiepunten en startpunten kunnen aanvragen. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvragen van woningzoekenden op exact dezelfde wijze beoordeeld worden. Woningzoekenden kunnen de situatiepunten in alle gemeenten in de regio inzetten. Daarom wordt voorgesteld om zowel de inkoop van het portaal als de inkoop van de beoordeling (dienstverlening) gezamenlijk te verrichten.

Besluit

Met de 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk de inkoop uit te voeren van:

  1. een digitaal portaal voor de aanvraag van situatiepunten in te kopen; 
  2. de dienstverlening voor beoordeling van de situatiepunten in te kopen; 
  3. de gemeente Amsterdam te machtigen de inkoop uit te voeren volgens overeengekomen afspraken. In het geval van een eventueel juridisch geschil in verband met de aanbesteding middels de Huisadvocaten van de gemeente Amsterdam het verweer te laten voeren.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 13 juli 2021

de secretaris, R. van Reijswoud