Akkoordlijst 13 april 2021

Vaststellingsovereenkomst ter afsluiting project Ouderkerk Zuid

Alle woningen in Tuindorp Ouderkerk Zuid zijn opgeleverd. Dat geldt ook voor de openbare ruimte. Daarmee is het project ten einde. Dit wordt vastgelegd met een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt ook de definitieve afhandeling van de laatste financiële zaken met BPD geregeld. Deze overeenkomst is conform de grondexploitatie voor het project Ouderkerk Zuid zoals deze in februari 2020 is vastgesteld door de raad. Deze grondexploitatie wordt afgesloten per 31 december 2020. Dit is geregeld in de 2e Burap en wordt conform verwerkt in de jaarrekening.

Besluit

De vaststellingsovereenkomst ter afsluiting van het project Ouderkerk Zuid met BPD aan te gaan.

Besluit op het bezwaarschrift bezwaarmaker wonende te Duivendrecht, aan het adres Populierstraat 26 tegen het besluit van 4 september 2020, inhoudende een afwijzing van een verzoek om handhaving

Op 17 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een verzoek tot handhaving ontvangen van de heer M.R. T-T-S (hierna: bezwaarmaker). Volgens  bezwaarmaker zou er, samengevat, sprake zijn van oneigenlijk gebruik van enkele garageboxen.  Deze garageboxen zijn gesitueerd achter zijn woning, aan het adres Populierstraat 26 te Duivendrecht. De gebruiker van de betreffende garageboxen zal hierna als “derde-belanghebbende” worden  aangeduid. Tijdens de controles zoals uitgevoerd door de toezichthouder is gebleken dat de derde belanghebbende de garageboxen kadastraal bekend als het adres Populierstraat 26-GA08, 26-GA09, 26-GA12 en 26-GA13 (allen te Duivendrecht) in gebruik heeft, in ieder geval ten tijde van de  bezoeken. Deze percelen worden verder aangeduid als “de garageboxen”. Bij besluit van 4 september 2020 is het verzoek van bezwaarmaker afgewezen omdat er geen sprake is van een overtreding. Naar aanleiding hiervan heeft bezwaarmaker op 14 oktober 2020 (ontvangen op 15 oktober 2020) bezwaar gemaakt. Op 22 februari 2021 ( ontvangen op 23 februari 2021) heeft  bezwaarmaker zijn gronden aangevuld.

De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft inzake het ingediende bezwaarschrift u op 29 maart 2021 het volgende geadviseerd:

  1. het bezwaar van 14 oktober 2020 (ontvangen op 15 oktober 2020) ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het besluit van 04 september 2020 in stand te laten;
  3. het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort over te nemen.

Besluit

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 14 oktober 2020 (ontvangen op 15 oktober 2020) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 04 september 2020 in stand te laten.
  3. Het besluit aan bezwaarmaker bekend te maken.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 13 april 2021

de secretaris, 

R. van Reijswoud