Akkoordlijst 12 januari 2021

Beslissing op het bezwaarschrift van A.M. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 24 september 2020.

Bezwaarmaker heeft op 9 april 2020, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag ingediend voor een tijdelijke inkomensvoorziening voor de noodzakelijke bestaanskosten. Bezwaarmaker heeft inkomsten uit arbeid via Hunkemöller. Zij heeft ten tijde van de aanvraag aangegeven, dat zij per 10 september 2020 een tweede baan heeft, waardoor zij inkomsten heeft die hoger zijn dan de voor haar geldende bijstandsnorm. Gelet hierop is bij bestreden besluit van 24 september 2020, ingevolge de Participatiewet, een tijdelijke inkomensvoorziening toegekend voor een gesloten periode van 9 april 2020 tot en met 9 september 2020. Op 2 oktober 2020 heeft bezwaarmaker opnieuw, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag ingediend voor een tijdelijke inkomensvoorziening voor de noodzakelijke bestaanskosten.

Bij besluit van 5 november 2020 is aan bezwaarmaker deze inkomensvoorziening toegekend, ingaande 10 september 2020. Daarbij is toepassing gegeven aan artikel 45, eerste lid, van de Participatiewet.
Mr. J.L. Wittensleger van Walker & Wittensleger advocaten heeft op 29 oktober 2020, namens bezwaarmaker, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 24 september 2020. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld. Op 31 december 2020 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaar ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.

Volgens de commissie is er geen sprake van een herroepen van het bestreden besluit wegens onrechtmatigheid te wijten aan het college. Het bestreden besluit is genomen op basis van de informatie en de stukken die bezwaarmaker heeft overlegd. Bezwaarmaker heeft op 2 oktober 2020, vóórdat het bezwaarschrift is ingediend een nieuwe aanvraag ingediend. Bij besluit van 5 november 2020 heeft het college een beslissing genomen op deze aanvraag.

Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 24 september 2020, ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.

Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 29 oktober 2020 ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
  2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
  3. Bezwaarmaker van de genomen beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Beslissing op het bezwaarschrift van M.K. tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 13 oktober 2020.

Bezwaarmaker heeft op 13 mei 2020, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag ingediend voor een tijdelijke inkomensvoorziening voor de noodzakelijke bestaanskosten. Op 4 juni 2020 heeft bezwaarmaker een mail gestuurd om de aanvraag in te trekken. De intrekking is op 18 juni 2020 schriftelijk bevestigd.

Op 19 augustus 2020 heeft bezwaarmaker opnieuw een aanvraag ingediend voor een tijdelijke inkomensvoorziening voor de noodzakelijke bestaanskosten. Datum melding is 13 mei 2020. Bij bestreden besluit van 13 oktober 2020 is aan bezwaarmaker, ingevolge de Participatiewet, deze tijdelijke inkomensvoorziening voor de kosten van levensonderhoud toegekend per 19 augustus 2020.

De aanvraag van bezwaarmaker om een tijdelijke inkomensvoorziening in de periode 1 maart 2020 tot 19 augustus 2020 is op grond van artikel 44, eerste lid, van de Participatiewet afgewezen. Daarbij is in aanmerking genomen, dat bij bezwaarmaker geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om met terugwerkende kracht bijstand te verlenen. Bezwaarmaker heeft op 12 oktober 2020, ontvangen 28 oktober 2020, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 13 oktober 2020. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld. Op 31 december 2020 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen.

De commissie adviseert het college het bezwaar ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Volgens de commissie is de op 19 augustus 2020 aangevraagde tijdelijke inkomensvoorziening op grond van de Participatiewet terecht per 19 augustus 2020 toegekend. Ook is volgens de commissie terecht en op juiste gronden beslist de aanvraag voor wat betreft de periode van maart 2020 tot 19 augustus 2020 af te wijzen. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 13 oktober 2020, ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Besluit 

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 12 oktober 2020 ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Gunning contractering Wmo-hulpmiddelen.

De gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen, Woerden, Oudewater, de Ronde Venen, Montfoort en Stichtse Vecht zijn onder begeleiding van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) een gezamenlijke aanbestedingsprocedure gestart voor de levering van Wmo-hulpmiddelen.
Op 8 september 2020 heeft het college ingestemd met de definitieve aanbestedingsdocumenten. Vervolgens zijn deze documenten gepubliceerd op Tenderned en hebben leveranciers offertes uitgebracht voor het leveren van Wmo-hulpmiddelen. Op basis van bijgevoegd beoordelingsuitslag van IBMN wordt voorgesteld om raamovereenkomsten af te sluiten met Meyra en Welzorg voor de levering van Wmo-hulpmiddelen vanaf 1 april 2021.

Besluit 

Voorgesteld wordt om op basis van overgelegde beoordelingsuitslag van inkoopbureau IBMN;

  • In te stemmen met de definitieve gunning van de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen aan Meyra Retail & Service B.V en Welzorg Nederland B.V.;
  • Alle partijen te informeren over deze definitieve gunning (nadat de opschortende termijn van 20 dagen na voorlopige gunning op 6 januari 2021 is verstreken);
  • De Burgemeester besluit mandaat te verlenen aan portefeuillehouder C.C.M. Korrel voor de ondertekening van de raamovereenkomsten namens de gemeente Ouder-Amstel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 12 januari 2021
de secretaris, R. van Reijswoud