Akkoordlijst 11 mei 2021

Toekenning Wob verzoeken het project “Gezellenhuis”

De in 2009 gestarte ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn in het voorjaar van 2019 definitief door de gemeenteraad afgewezen. De plannen konden niet rekenen op voldoende draagvlak, ook niet bij de omwonenden van de parochietuin. De gemeenteraad heeft tegelijk met het afwijzen van de plannen een motie aangenomen waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord, rekening houdend met de bezwaren die destijds zijn geuit door omwonenden en overige bewoners. Als voorbeelden voor de aanscherping noemde de raad grondgebonden woningen, minder volume, en minder hoog dan de vorige plannen. Als gevolg van het besluit van de gemeenteraad waren verdere gesprekken met de ontwikkelaar van de afgewezen plannen niet meer aan de orde, dit mede omdat het parochiebestuur (eigenaar van de gronden) de samenwerking met de ontwikkelaar had beëindigd. Er is daaropvolgend uitgebreid overleg gestart tussen de gemeente en een afvaardiging van het parochiebestuur om te komen tot de gevraagde aanscherping van de ontwikkelvisie voor het terrein. Er is op 25 juni 2020 en op 10 juli 2020 een Wob verzoek binnen gekomen. In dit Wob verzoek is gevraagd om het volgende: alle informatie, besluit vorming, afspraken en overige communicatie boven water te krijgen die er is geweest tussen de belanghebbende: Gemeente, Stadsherstel, Urbanus kerk/parochie, het bedrijf Kek! Bier en de heren Erwin & Marcel van Wieringen over het gehele proces van idee tot uitwerking van het plan van aanpak (groot horeca/Kek bijlage wat er nu ligt voor het Gezellenhuis; alle communicatie, notities, aantekeningen, whatsapp, documenten etc. omtrent dit onderwerp vanaf 2015 tegemoet; alle informatie en communicatie m.b.t. de inschatting die de gemeente heeft gemaakt op de financiële risico’s van het Gezellenhuis te Ouderkerk aan de Amstel en landerijen rondom de Urbanus kerk. Dit inclusief alle communicatie en informatie m.b.t. de planschade analyse/inschatting alle omwonenden die de gemeente heeft gemaakt zoals reeds door wethouder genoemd in commissie ruimte van 11 juni 2020. Bij dit project zijn er een aantal derde belanghebbenden betrokken. Aan hen is gevraagd een zienswijze in te dienen. Eén belanghebbende heeft een zienswijze ingediend dat er bezwaar was tegen de wijze van bekendmaking. Na beoordeling hebben we besloten de stukken niet te openbaren. Overige belanghebbenden zagen geen reden tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

  • De Wob-verzoeken toe te kennen.

Beslissing op het bezwaarschrift van F.B.M. tegen het besluit om een huwelijk niet te laten registreren in de BRP

Bezwaarmaakster heeft 15 september 2020 een verzoek ingediend om haar huwelijk, dat op 14 oktober 2013 is gesloten in Marokko, in te schrijven in de BRP. Met dagtekening 16 november 2020 heeft het college een weigering op het verzoek tot inschrijving van het huwelijk verstuurd. Deze weigering is gebaseerd op artikel 4:6 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, aangezien hetzelfde verzoek reeds in 2015 (besluit van 10 februari 2015) was afgewezen en dit besluit ook na bezwaar (beslissing op bezwaar van 7 juli 2015) en beroep (Rechtbank Amsterdam op 23 maart 2016) in stand is gebleven en er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. De commissie voor de bezwaarschriften is tot de conclusie gekomen dat het college zich terecht, zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn en de aanvraag om die reden met toepassing van artikel 4:6 lid 2 Awb heeft afgewezen.

Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 24 december 2020: 
  • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  • Het bestreden besluit in stand te laten; 
  • Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

2.    Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Jongerenontmoetingsplaats Ouderkerk aan de Amstel

Jongeren in Ouderkerk hebben geen vaste plek om samen te komen of om af te spreken. Zij hebben aangegeven het belangrijk te vinden om contact met elkaar te onderhouden. Dit sluit aan bij de ambities in onze speelnota. Uit het budget preventief jeugdbeleid is een mobiele Jongerenontmoetingsplaats (JOP) aangeschaft. Het jongerenwerk is gevraagd om geschikte locaties voor een JOP te zoeken. Zij hebben drie geschikte locaties aangedragen waarvan één de voorkeur van de jongerenwerkers en de jongeren heeft. Voorgesteld wordt de locatie naast het Calisthenicspark aan de Wethouder Koolhaasweg aan te wijzen als tijdelijke locatie voor de mobiele JOP. Als er geen bebouwing wordt gerealiseerd, kan hij blijven staan en anders kan hij verplaatst worden. Bij de aanleg van de beachvolleybalvelden kunnen de picknicktafel en de tafel-tennistafel wordt verplaatst naar een plek in de buurt van de JOP.

Besluit

  1. Het plaatsen van een mobiele Jongerenontmoetingsplaats (JOP) op de voorkeurslocatie naast het Calisthenicspark aan de Wethouder Koolhaasweg in Ouderkerk.
  2. De picknicktafel en de tafeltennistafel, die bij de aanleg van de beachvolleybalvelden moeten verdwijnen, te verplaatsen naar een plek in de buurt van de JOP.

Overeenkomst voor saneringskredieten met Stichting Kredietbank Nederland

De gemeente Ouder-Amstel wil naast schuldbemiddelingstrajecten ook gebruik gaan maken van saneringskredieten. Met saneringskredieten worden schuldenaren en schuldeisers sneller geholpen en worden kosten bespaard. Het verstrekken van de saneringskredieten zal door de kredietbank Nederland worden gedaan. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de kredietbank. Bij het verstrekken van een krediet moet de gemeente garant staan. Er is gekozen voor collectieve borgstelling (de gemeente staat automatisch garant bij de saneringskredieten), om de tijdswinst in het traject en om de minimale administratieve lasten. De verwachting is dat een Landelijk Waarborgfonds medio 2021 actief wordt. Tot die tijd kan, als de gemeente wordt aangesproken op de garantstelling, dit worden bekostigd uit het bestaande budget schuldhulpverlening.

Besluit

  1.  In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Stichting Kredietbank Nederland voor het verstrekken van saneringskredieten en.
  2. Te kiezen voor collectieve borgstelling als werkwijze.
  3. Duo+ opdracht te geven, om alle werkzaamheden die voor het college uit de overeenkomst voortvloeien, namens het college uit te voeren, en de directeur Duo+ te mandateren de daaruit voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht van ondermandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager. 

Aan de burgemeester wordt voorgesteld: 

4. Portefeuillehouder A.A.M. Boomgaars op te dragen om namens de gemeente Ouder-Amstel over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst.
5. De heer O. Paans, algemeen directeur van Duo+, op te dragen om de data uitwisselingsovereenkomst met Stichting Kredietbank Nederland namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Tarieven losse verhuur Bindelwijk en Dorpshuis

Elk jaar worden de tarieven voor de losse verhuur van ruimtes in de Bindelwijk en het Dorpshuis opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex. 
Voor het seizoen 2019-2020 zijn de huurtarieven en de systematiek van de verhuur voor beide locaties extra onder de loep genomen en daaruit is de conclusie gekomen hier geen wijzigingen in door te voeren. 
Voortbordurend op dat besluit worden, ondanks het afgelopen coronajaar, de tarieven voor het seizoen 2021-2022 verhoogd met het consumentenprijsindexcijfer maart 2021. Dat betekent een huurverhoging van 1,9%.

Besluit

De tarieven voor de losse verhuur in de Bindelwijk en Dorpshuis voor het seizoen 2021-2022 (overgelegde bijlage 1) vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 mei 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud