Akkoordlijst 09 november 2021

Nieuwe werkwijze artikel 5 sub c Leerplichtwet.

Ouders van kinderen opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen zich op basis van artikel 5 sub c van de Leerplichtwet beroepen op een vrijstelling van leerplicht voor hun kind wegens het volgen van onderwijs in het buitenland. Dit maakt het voor leerplichtige kinderen woonachtig in Nederlandse grensgebieden mogelijk een school net over de grens te bezoeken. Het komt voor dat kinderen met deze vrijstelling wel in het BRP staan ingeschreven, maar niet in Nederland verblijven. Hierdoor kunnen ouders ten onrechte gebruik maken van toeslagen. Het voorstel is dat de klantmanagers onderwijs (leerplichtambtenaren DUO+) met een gesprek gaan sturen op een schoolinschrijving in Nederland dan wel uitschrijving uit het BRP. Door burgerzaken kan hier middels een adresonderzoek op worden gehandhaafd.

Besluit 

Akkoord te gaan met een nieuwe werkwijze, met betrekking tot adresonderzoek bij vrijstelling leerplicht, rond artikel 5 sub c van de Leerplichtwet.

Beslissing op bezwaar: verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens, Kroon.

Bij besluit van 09 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) besloten over te gaan tot vernietiging van de persoonsgegevens van de heer D. Kroon, wonende te (3076 XJ) ROTTERDAM aan de Vergiliusstraat 76 (hierna: “bezwaarmaker”), als de in de Archiefwet genoemde tijd is verstreken. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 20 juli 2021 bezwaar ingediend. U wordt op grond van het advies van de commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) van 25 oktober 2021 als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 20 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) het besluit van 09 juni 2021 met aanvulling van de motivering in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

  1. Het bezwaar van 20 juli 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 09 juni 2021 met aanvulling van de motivering in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Cessieovereenkomst Veiligheidsregio.

Betreft een machtiging aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarin deze wordt gemachtigd om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel. Alsmede om de Veiligheidsregio te machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten. Tevens besluit om de vordering van de gemeente te cederen aan de Veiligheidsregio.

Besluit 

  • De Veiligheidsregio te machtigen om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel; 
  • De Veiligheidsregio te machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten;
  • De voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding te cederen (overgedragen te worden) aan de Veiligheidsregio.

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan 'uitbreiding transformatorstation Bijlmer Noord’.

Liander is voornemens het huidige transformatorstation op P2 uit te bereiden door het plaatsen van een extra transformator in een lege cel in het station. Hierdoor neemt het vermogen van het station toe en is de inrichting aan te merken als een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken. Daarom is het nodig een bestemmingsplan in procedure te brengen waarin de locatie van het transformatorstation wordt aangewezen als gezoneerd industrieterrein met een daarbij behorende geluidzone. De anterieure overeenkomst ten behoeve van deze ontwikkeling is reeds ondertekend in maart van dit jaar waardoor de belangen van de gemeente en plankosten geborgd zijn. 

Besluit 

  • Het ontwerp bestemmingsplan Bijlmer Noord Transformatorstation vrij te geven voor inzage.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 09 november 2021,
de secretaris, R. van Reijswoud