Akkoordlijst 09 maart 2021

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genomen besluit van 12 januari 2021.

Op 26 maart 2020 heeft bezwaarmaker, ingevolge de Tozo, een uitkering voor de kosten van levensonderhoud aangevraagd. Bij besluit van 2 juni 2020 is deze uitkering aan bezwaarmaker voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 toegekend. Bezwaarmaker heeft op 5 januari 2021, ingevolge de Tozo, een aanvraag ingediend voor een uitkering voor de kosten van levensonderhoud. De uitkering is aangevraagd voor drie maanden en ingediend wegens de huidige coronamaatregelen. Bij bestreden besluit van 12 januari 2021 is aan bezwaarmaker, ingevolge de Tozo, een uitkering voor de kosten van levensonderhoud voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 toegekend. Bezwaarmaker heeft op 17 januari 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 12 januari 2021. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld. Op 15 februari 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen.

De commissie adviseert het college het bestreden besluit in stand te laten. De commissie is daarbij uitgegaan van de toelichting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2021. Volgens deze toelichting is het vanaf 1 december 2020 alleen nog mogelijk om algemene bijstand met terugwerkende kracht aan te vragen tot de eerste van de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend (dus: als men op 15 december 2020 een aanvraag indiende kon deze terugwerken tot en met 1 december 2020). De commissie komt dan ook tot de conclusie, dat bij de Tozo 3 (in deze situatie) geen recht is op terugwerkende kracht meer dan één maand voorafgaand aan de maand van aanvraag. In aanvulling op het advies van de commissie wordt ook gewezen op artikel 4c van de Tozo die bij Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2021, nr. 2021-0000011056, is ingevoegd.

Op grond van dit artikel kon vanaf 1 december 2020 en voor 1 februari 2021 de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vroeg de zelfstandige bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kon deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020. Vanaf 1 februari 2021 en voor 1 april 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt de zelfstandige bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan deze worden toegekend vanaf 1 januari 2021. Dit geldt gedurende de rest van de looptijd van Tozo 3. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 12 januari 2021 ongegrond te verklaren.

Besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 17 januari 2021 ongegrond te verklaren. 
  2. Bezwaarmaker van de genomen beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Aanwijzing plaatsvervangend gemeentesecretaris.

In 2015 is besloten de benoeming van de gemeentesecretaris opnieuw te bepalen na de herinrichting van de organisatie. Dit heeft echter nooit plaatsgevonden. Het is wenselijk om een van de afdelingshoofden te benoemen als locosecretaris. Daarnaast is het wenselijk om een keuze te maken welk afdelingshoofd eerste en tweede plaatsvervangend gemeentesecretaris zijn.

Besluit

  1. Als eerste plaatsvervangend gemeentesecretaris dhr. H.J. Kempers aan te wijzen; ten tijde van dit besluit het afdelingshoofd Samenleving (normfunctie strategisch manager II).
  2. Als tweede plaatsvervangend gemeentesecretaris mw. S.T. van Hattum aan te wijzen; ten tijde van dit besluit het afdelingshoofd Ruimte a.i. (normfunctie strategisch manager II).
  3. Dit besluit in werking te laten treden op 1-1-2021 en wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit (plaatsvervangend) gemeentesecretaris gemeente Ouder-Amstel 2021.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 09 maart 2021

de secretaris, R. van Reijswoud