Akkoordlijst 09 februari 2021

Besluit op de bezwaarschriften van de heer R.v.A. en de heer G.d.N. tegen de omgevingsvergunning van 22 juli voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Molenpad 2

Bij besluit van 22 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten “bouwen”, en het “handelen in strijd met het bestemmingsplan” inzake het tijdelijk wijzigen van het gebruik tot 15 oktober 2020 van de bestemmingen “Agrarisch met waarden en Natuur-en landschapswaarde” naar de bestemming “horecavoorziening met terras”, op het perceel Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is verleend aan KEK Bier, vertegenwoordigd door de heer E.N.v.W. te (1191 KB) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Rondehoep Oost 16 (hierna: “vergunninghouder”). Het besluit is gepubliceerd op 5 augustus 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Tegen het besluit voornoemd hebben twee bezwaarmakers bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op28 december 2020 advies uitgebracht. De commissie heeft geadviseerd om de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.
Omdat het advies van de commissie deugdelijk tot stand is gekomen en dit advies kan worden onderschreven wordt uw college voorgesteld om het advies van de commissie onverkort en met de volledige motivering over te nemen en:

  1. De bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 22 juli 2020 in stand te laten;
  3. Het besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken 

Besluit

  1. De bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.

  2. Het bestreden besluit van 22 juli 2020 in stand te laten.

  3. Het besluit aan bezwaarmakers en vergunninghouder bekend te maken.

Resultaat Zelfevaluatie BRP en PNIK 2020

Op grond van artikel 4.3 Wet basisregistratie personen (Wet BRP), voert het college van burgemeester en wethouders periodiek een onderzoek uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (hierna BRP) en naar de verwerking van gegevens in de BRP. Dit voorstel dient om de uitkomsten van het onderzoek vast te stellen. Op grond van artikel 94 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voert de burgemeester ieder jaar een controle uit op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, genoemd in de artikelen 90 tot en met 93 van de regeling. Dit voorstel dient om de uitkomsten van het onderzoek vast te stellen.

Besluit

  1. De uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie personen (de zelfevaluatie BRP) vast te stellen.

  2. De burgemeester besluit:

De uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (de zelfevaluatie PNIK) vast te stellen.

Aanwijzing stembureaus TK21

Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer. Op 15 en 16 maart kan er vervroegd gestemd worden. Voor deze drie dagen is het noodzakelijk dat stembureaus worden ingesteld. 

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn, ontvangen thuis alle benodigde papieren om per brief te kunnen stemmen. Er moeten afgiftepunten ingesteld worden waar deze kiezers hun briefstem zelf kunnen afgeven.

Met dit voorstel wijst het college stembureaus, afgiftepunten en een locatie voor de Centrale Stemopneming aan voor de Tweede Kamerverkiezing.

Besluit

1. Voor de Tweede Kamer verkiezingen aan te wijzen 

a)    2 stembureaus om te stemmen op 15 en 16 maart 2021, zie overgelegde bijlage 1;
b)    7 stembureaus om te stemmen op 17 maart 2021, zie overgelegde bijlage 2;
c)    2 afgiftepunten waar kiezers van 70 jaar of ouder op 10 tot en met 17 maart 2021 hun briefstem kunnen afgeven, zie overgelegde bijlage 3;
d)    1 locatie voor de Centrale Stemopneming op 18 maart 2021
zie overgelegde bijlage 4.

2. De teamleider KCC/ Burgerzaken te mandateren om reserve stembureaus en -afgiftepunten aan te wijzen.

Overeenkomst aansluiting Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR

Op 1 januari gaat de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in. Die heeft ook gevolgen voor het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarom is het Algemeen Reglement CKI aangepast. Gemeenten moeten nu zelf aansluiten op het CKI op basis van de Wgs en met Duo+ een verwerkersovereenkomst sluiten. De gewijzigde Wgs bepaalt dat vanaf 1 januari ook het aanvaarden van hulp (de gemeentelijke ‘beschikking’ om hulp te verlenen) bij BKR gemeld moet worden.

Bij de wetsaanpassing hoort het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs). De gewijzigde Wgs en het besluit regelen de wettelijke basis voor de uitwisseling van noodzakelijke persoonsgegevens tussen gemeenten en andere partijen voor een efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening.

Besluit

In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst met de Stichting Bureau Krediet Registratie voor de aansluiting op het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en de daarmee samenhangende formulieren te ondertekenen.

Overeenkomst Flexibele Schil/ Gebiedsontwikkelingsteams MRA tussen gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam voor DNK

Meerdere MRA gemeenten hebben een tekort aan personele capaciteit en expertise op bepaalde thema’s, zoals vergunningverleners, juristen en planeconomen. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de woningproductie in deze gemeenten. In 2018 is daarom de flexibele schil van de MRA opgezet. Dit komt voort uit het Actieprogramma Woningproductie MRA 2018-2025 van 28 februari 2019. Daarin geeft het programma de gemeenten binnen de MRA ruimte om extra inzet en capaciteit extern in te huren voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Gemeenten kunnen een beroep doen op de flexibele schil als het ze zelf niet lukt om de capaciteitsvraag op te lossen. Op basis van de toetsingscriteria behorende bij deze aanvraag is in overleg met de MRA, voor De Nieuwe Kern (hierna DNK) de benodigde informatie aangeleverd waaruit blijkt dat er valt te versnellen door extra inzet. Het Kernteam Versnelling Woningproductie MRA heeft de aanvraag voor DNK goedgekeurd. De extra inzet is onder andere nodig voor het onderzoek naar tijdelijke woningbouw, inzet op de te maken afspraken met de grondeigenaren en de toetsing daarvan op financieel, juridisch, ruimtelijke en planologisch vlak. Het kernteam heeft de aanvraag van Ouder-Amstel akkoord bevonden en de voorliggende overeenkomst opgesteld. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van de overeenkomst.

Besluit

  1. De overeenkomst Flexibele Schil met gemeente Amsterdam te sluiten; 

Verkoop van grond aan Liander in verband met plaatsen van transformatorstation

Netbeheerder Liander verzoekt om de aankoop van een perceel grond aan de Industrieweg in Duivendrecht voor het plaatsen van een transformatorstation. Deze voorziening is nodig in verband met de inrichting van een snellader voor logistiek verkeer aan de Industrieweg.

Besluit

Grond te verkopen aan Liander in verband met de plaatsing van een transformatorstation aan de Industrieweg in Duivendrecht.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 09 februari 2021
De secretaris,


R. van Reijswoud