Akkoordlijst 06 juli 2021

Concept geluidbeleid Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel heeft zich als doel gesteld om een goede en gezonde woon- en leefomgeving te creëren. Bewoners en gebruikers moeten zoveel mogelijk worden beschermd tegen overlast, zowel binnen als in de openbare ruimte. Tegelijkertijd ambieert de gemeente in de stedelijke groeiregio’s te voorzien in een dynamische, levendige omgeving waar ondernemen, recreëren, verblijven en wonen hand in hand gaan. De gemeente heeft concept geluidbeleid opgesteld om vorm aan haar doelstellingen op het gebied van geluid in een gezonde leefomgeving te geven. De volgende stap is dit conceptbeleid ter inzage te leggen.

Besluit

Het concept geluidbeleid Ouder-Amstel vrij te geven voor inspraak conform de inspraakverordening van de gemeente.

Definitief ontwerp Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Uit het wegenbeheerplan en uit inspecties is naar voren gekomen dat de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan toe zijn aan planmatig onderhoud. Ook het riool in de Prins Hendrikstraat moet worden meegenomen. Na een gehouden enquête is hiervoor een Voorlopig Ontwerp gemaakt, dat door u is vastgesteld. De bewoners konden vervolgens reageren op dit Voorlopig Ontwerp. Naar aanleiding van nieuwe open aanmerkingen zijn er geen nieuwe inzichten gekomen waardoor er geen wijzigingen doorgevoerd zijn in het ontwerp. Geadviseerd wordt nu om het Definitief Ontwerp vast te stellen.

Besluit

Het definitief Ontwerp Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan vast te stellen.

Convenant woonplaatsbeginsel

De Jeugdwet kent een ‘woonplaatsbeginsel’. Met dit beginsel wordt bepaald welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de benodigde jeugdhulp. Op dit moment is leidend in welke gemeente de gezagdragende ouders wonen. Dit levert in de uitvoering moeilijk oplosbare vraagstukken op en een onevenredige verdeling van middelen voor bijvoorbeeld gemeenten die een verblijfsvoorziening binnen hun gemeentegrenzen hebben. Vanaf januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel voor jeugdigen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot meer duidelijkheid over welke gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde jeugdhulp en moet leiden tot lagere uitvoeringslasten. De wijziging houdt in dat de oorspronkelijke gemeente waar een jeugdige ingeschreven staat/stond verantwoordelijk blijft. Dit wordt vanuit het Rijk tevens gezien als prikkel om te investeren in preventie. Omdat het woonplaatsbeginsel wijzigt wordt hier rekening mee gehouden bij de verdeling van middelen per 1 januari 2022. Immers, in de verdeling van middelen is rekening gehouden met historisch verbruik. Door de wijziging verandert dat. Voor gemeenten en zorgaanbieders betekent de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel een behoorlijke (administratieve) verandering. In totaal gaan per 1 januari 2022 zo’n 12.000 jeugdigen ‘administratief’ verhuizen. Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld. Gemeenten worden gevraagd dit convenant te ondertekenen.

Besluit

In te stemmen met het ondertekenen van het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 06 juli 2021

de secretaris, R. van Reijswoud