Akkoordlijst 05 oktober 2021

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbe-schikking, R.M.B

Bij besluit van 19 juli 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer R.M.B (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 12 juli 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 19 juli 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 08 augustus 2021 bezwaar ingediend.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 08 augustus 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 19 juli 2021 in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Jaarrapportage inzake uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst Noord-zeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) heeft tot taak de uitvoering van door de rijksoverheid aangewezen (verplichte) basistaken. Deze taken zijn overgedragen. In 2020 is in samenspraak met de OD NZKG een Uitvoeringsprogramma (hierna: ‘UVP’) voor 2020 opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) vastgesteld. In deze jaarrapportage van de OD NZKG vindt verantwoording plaats over de gemaakte afspraken zoals deze zijn opgetekend in het UVP 2020. Het definitieve UVP 2020 van de gemeente Ouder-Amstel is op 19 mei 2020 vastgesteld in het college van B&W. Het belangrijkste doel van deze jaarrapportage is om aan te geven of er ten opzichte van de in het UVP 2020 afgesproken aantallen producten en diensten afwijkingen zijn en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toe te lichten. Daarnaast wordt stilgestaan bij de ‘corona effecten’ op het werk van de OD NZKG naar aanleiding van de verschillende RIVM-maatregelen.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
 • Met het raadsbericht de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de jaarrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Volmachten ROM MRA

De gemeenteraad heeft 30 september 2021 besloten tot deelname aan de ROM MRA-NHN. Na de oprichting kan de aandeelhoudersvergadering besluiten nemen. De eerste aandeelhoudersbesluiten zullen direct na de oprichting genomen worden. Deze besluiten liggen hiervoor. De notaris wordt gemachtigd om namens Ouder-Amstel de aandeelhoudersbesluiten te tekenen.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van het besluit van de Raad d.d. 30 september 2021 tot deelname aan de ROM MRA-NHN.
 2. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Ouder-Amstel besluit tot de oprichting van ROM Regio B.V.
 3. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Ouder-Amstel in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van Transitiefonds B.V.
 4. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Ouder-Amstel in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van ROM Holding B.V.
 5. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Ouder-Amstel in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere oprichting van MKB Fonds B.V.
 6. Een volmacht te verlenen aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit waarin de gemeente Ouder-Amstel in hoedanigheid van aandeelhouder van ROM Regio B.V. besluit tot onder andere de bestuurdersovereenkomst van ROM Regio B.V.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 05 oktober 2021

de secretaris, 

R. van Reijswoud