Akkoordlijst 02 november 2021

 Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, R.X. (Jan Benninghweg, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 29 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw R.X (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 28 juni 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 29 juni 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 02 augustus 2021 (ontvangen op 03 augustus 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 02 augustus 2021 (ontvangen op 03 augustus 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 29 juni 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 02 augustus 2021 (ontvangen op 03 augustus 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 29 juni 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, E.Z.M. (Jan Benninghweg, Ouderkerk aan de Amstel).

Bij besluit van 23 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer J.A.M geïnformeerd over de op 23 augustus 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 23 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw E.Z.M. namens de heer J.A.M. (hierna: “bezwaarmaker”) op 26 augustus 2021 (ontvangen op 27 augustus 2021) bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 26 augustus 2021 (ontvangen op 27 augustus 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 23 augustus 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit

Het bezwaar van 26 augustus 2021 (ontvangen op 27 augustus 2021) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 1. De besluiten van 23 augustus 2021 in stand te laten.
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, B.L. (Zonnehof te Duivendrecht)

Bij besluit van 03 september 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer B.L. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 03 september 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 03 september 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 13 oktober 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 13 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 03 september 2021 in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 13 oktober 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 03 september 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, T.M.G. (Telstarweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 30 augustus 2021 eveneens op deze datum verzonden, is heer T.M.G. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 25 augustus 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toe-passen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 30 augustus 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 26 september 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1) het bezwaar van 26 september 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2) de besluiten van 30 augustus 2021 met verbetering van de motivering in stand te laten; 3) bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 26 september 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 30 augustus 2021 met verbetering van de motivering in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, de heer M.M.H.A., Clarissenhof te Duivendrecht

Bij besluit van 7 september 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer M.M.H.A. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 6 september 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 7 september 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 13 september 2021 bezwaar ingediend. U wordt als volgt geadviseerd: 1. Het bezwaar van 13 september 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. De besluiten van 7 september 2021 in stand te laten; 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 13 september 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 7 september 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet herzien en terugvorderen van te veel verstrekte uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aan bezwaarmakers is, ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), een uitkering toegekend in de periode 1 maart 2020 tot 1 april 2021. Bezwaarmakers hebben in de periode 1 juli 2020 tot 1 april 2021 niet alle inkomsten opgegeven, die zij ontvingen. Bij bestreden besluit van 2 juni 2021 is, op grond van artikel 54, derde lid, tweede volzin, van de Participatiewet, de uitkering in de periode 1 juli 2020 tot 1 april 2021 te herzien. De in deze periode teveel verstrekte uitkering ad € 5.223,07 (netto) is op grond van artikel 58, tweede lid, onder a, van de Participatiewet teruggevorderd. Bezwaarmakers hebben op 5 juli 2021 (ontvangen 6 juli 2021) een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 2 juni 2021. Het bezwaarschrift is behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 12 oktober 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bestreden besluit in stand te laten. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 2 juni 2021 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 02 november 2021

de secretaris, R. van Reijswoud