Akkoordlijst 02 maart 2021

Jaarplan 2021 Toezicht op de Wmo in Amstelland

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is de gemeente wettelijk verplicht om een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna te noemen: Amstelland) hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. Ieder jaar wordt voor het aankomende jaar de focus van het toezicht bepaald en vastgelegd in een jaarplan. De focus voor 2021 ligt bij de recent afgesloten contracten voor Hulp bij het huishouden, de lopende contracten voor Wmo-begeleiding en toezicht op de rechtmatigheid en doeltreffendheid van ondersteuning ingekocht met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Voorgesteld wordt om het toezicht con-form het Jaarplan 2021 van de GGD Amsterdam uit te voeren. De resultaten van dit toezicht worden op aanbiedersniveau gepubliceerd op de website van de GGD Amsterdam.

Besluit

 • Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Jaarplan 2021 Toezicht op de Wmo in Amstelland van de GGD Amsterdam; 
 • De kosten voor kwaliteitstoezicht van € 5.662 voor Ouder-Amstel ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar gestelde budget; 
 • De kosten voor signaalgestuurd toezicht en toezicht op calamiteiten op nacalculatie ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar gestelde budget;
 • De onderzoekrapportages op aanbiederniveau door de GGD Amsterdam te laten publiceren.

Regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024 Groot-Amsterdam

De gemeente draagt vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zorg voor een passend opleidingsaanbod voor haar laaggeletterde inwoners. De WEB schrijft voor dat arbeidsmarktregio’s zorgdragen voor een regionaal pro-gramma van educatievoorzieningen. Gemeente Amsterdam heeft daartoe als contactgemeente bijgevoegd regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld in samenwerking met de portefeuillehouders van de regiogemeenten in arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Besluit

 • In te stemmen met het meerjarig regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024 arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam;
 • De raad te informeren middels overgelegd raadsbericht. 

De burgemeester besluit: De portefeuillehouder volwasseneneducatie, wethouder A.A.M. Boomgaars, te machtigen het bovengenoemde programma te ondertekenen.

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het ingevolge de Participatiewet genomen besluit van 28 december 2020 tot het gedeeltelijk toekennen van de aanvraag om bijzondere bijstand

Bezwaarmaker heeft op 6 november 2020, via AB Bewindvoering B.V., een aanvraag ingediend om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en kosten verhuisbeloning. De kosten van bewindvoering bedragen € 209,33 per maand; de kosten voor de verhuisbeloning bedragen eenmalig € 410,19. Bij bestreden besluit van 28 december 2020 is, ingevolge de Participatiewet, de aanvraag om bijzondere bijstand gedeeltelijk toegekend. Van de éénmalige kosten verhuisbeloning is een bedrag van € 147,99 toegekend. De overige kosten, inclusief het restant van de verhuisbeloning is afgewezen, wegens de aanwezigheid van draagkracht. Mevrouw R. M. van AB Bewindvoering B.V. heeft op 19 januari 2021, namens bezwaarmaker, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 28 december 2020. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld. Op 15 februari 2021 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bestreden besluit deels in stand te laten en, conform het verweerschrift van het college, een bedrag van € 46,66 na te betalen. Volgens de commissie heeft het college in het kader van de bijzondere bijstand volledige vrijheid in de vaststelling van de draagkracht van de belanghebbende. Het college mag zelf bepalen welk deel van de middelen bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking wordt genomen. Ook de vaststelling van de draagkracht in het inkomen van belanghebbende is een bevoegdheid van gemeenten. 

Het college van Ouder-Amstel heeft vastgelegd, dat de draagkracht per kalenderjaar wordt bepaald en heeft bepaald dat er een inkomensgrens van 100% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld wordt gehanteerd. Het inkomen van bezwaarmaker is vastgesteld op een gemiddeld maandelijks inkomen van € 1.483,90. De bijstandsnorm die van toepassing is op bezwaarmaker is € 1.059,03 per maand, inclusief vakantiegeld. Bezwaarmaker heeft per maand een draagkracht van € 424,87. De draagkracht zou voldoende moeten zijn om te voorzien in de kosten van bewind voering aangezien deze maandelijks € 209,33 zijn. De in bezwaar aangevoerde gronden geven naar mening van de commissie geen bijzondere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven om af te wijken van de geldende regels. 
Ten aanzien van de verhuisvergoeding geeft het college aan dat dat zij in heroverweging geen rekening houden met de ontvangen giften. Hierdoor blijft er een restbedrag van €46,66 wat nog nabetaald kan worden. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Gelet op het advies van de commissie wordt voorgesteld het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 28 december 2020 deels gegrond te verklaren en een bedrag van € 46,66 na te betalen.

Besluit

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 19 januari 2021 deels gegrond te verklaren. 
 2. Een bedrag van €46,66 na te betalen aan bijzondere bijstand. 
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Aanwijzing plaatsvervangend gemeentesecretaris

In 2015 is besloten de benoeming van de gemeentesecretaris opnieuw te bepalen na de herinrichting van de organisatie. Dit heeft echter nooit plaatsgevonden. Het is wenselijk om een van de afdelingshoofden te benoemen als locosecretaris. Daarnaast is het wenselijk om een keuze te maken welk afdelingshoofd eerste en tweede plaatsvervangend gemeentesecretaris zijn.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg.

Onderwijs op trainingscomplex De Toekomst van Ajax

Sinds 2015 heeft Ajax een studiegebouw op het trainingscomplex staan. Ajax werkt sinds schooljaar 2019-2020 samen met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso die LOOT-school Caland Lyceum onder haar gezag heeft. Voor schooljaar 2019-2020 heeft de gemeente deze constructie goedgekeurd middels een gedoogconstructie die op 1 oktober 2020 afliep. Voor deze constructie werd gekozen omdat de formele aanvraag tot opname van deze specifieke nevenvestiging van het Caland Lyceum nog liep. Dit traject is inmiddels afgerond door opname in het Regionaal Plan Onderwijs. Omdat de omgevingsvergunning voor het schoolgebouw afliep op 1 oktober, is het nodig deze nu opnieuw te verlenen. De overeenkomst is nodig om de tijdelijkheid te borgen en te zorgen dat de financiële consequenties bij Ajax liggen.

Besluit

 • In te stemmen met het ondertekenen van overgelegde Overeenkomst;
 • Als voorwaarde voor deze instemming te stellen dat er geen negatieve financiële gevolgen mogen ontstaan voor gemeente Ouder-Amstel, onder meer doordat zeker is gesteld dat de huisvestingskosten voor Ajax zijn via de overeenkomst.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 02 maart 2021

de secretaris, 


R. van Reijswoud