Akkoordlijst 01 juni 2021

Toegankelijkheidsverklaring voor digitale toegankelijkheid

De gemeente Ouder-Amstel is wettelijk verplicht om de gemeentelijke website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op 17 december 2020 is een audit uitgevoerd door een onafhankelijke partij. De resultaten uit het rapport ‘Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Ouder-Amstel’ hebben de basis gevormd voor het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring. Het online publiceren van een actuele toegankelijkheidsverklaring is verplicht. Met het oog op transparantie, beheer en monitoring wordt hiervoor gebruik gemaakt van het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Besluit

  1. In te stemmen met de inhoud van de - binnen de door de invul assistent opgestelde kaders – ingevulde toegankelijkheidsverklaring en met verspreiding van deze verklaring via een landelijke databank. 
  2. De bevoegdheid om de toegankelijkheidsverklaring te ondertekenen en te publiceren over te dragen aan de teamleider KCC/ Burgerzaken.

Herstructureringsbesluit Begoniastraat 41 t/m 58 in Duivendrecht

Met onderliggend voorstel wordt geadviseerd een herstructureringsbesluit te nemen voor de renovatie Begoniastraat 41 tot en met 58 in Duivendrecht, met peildatum 1 juni 2021. Het betreft 18 woningen aan de westkant van de Bloemenbuurt. Op basis hiervan kan woningstichting Eigen Haard de betreffende bewoners een stadsvernieuwingsurgentie verlenen en hen met voorrang bemiddelen in het herhuisvestingstraject.

Besluit

  1. Een herstructureringsbesluit te nemen, met peildatum 1 juni 2021, voor de renovatie van de woningen aan de Begoniastraat 41 tot en met 58 in Duivendrecht; 
  2. Woningstichting Eigen Haard schriftelijk in kennis te stellen van het besluit; 
  3. De gemeenteraad te informeren over het besluit.

Herstel autorisatie betalingen facturen i.v.m. onrechtmatigheid 2020 OA

In 2020 zijn er betalingen verricht die niet rechtmatig hebben plaatsgevonden. Middels de vaststelling van dit collegevoorstel repareren we deze onrechtmatigheid.

Besluit

De betalingen in 2020, welke qua rechtmatigheid een autorisatie van college behoeven, alsnog te autoriseren zodat deze facturen rechtmatig betaald zijn.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 01 juni 2021

de secretaris, 
R. van Reijswoud