Akkoordlijst 31 maart 2020

Instellen parkeerplaatsen die zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto op diverse locaties met (twee gereserveerde parkeerplaatsen per oplaadpunt).
Korte inhoud
Er wordt voorgesteld om op de volgende locaties nieuwe oplaadpunten voor elektrisch vervoer te plaatsen met per oplaadpunt (conform de beleidslijn) het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen. Het gaat om een oplaad-punt op de: Het op de geadviseerde locaties plaatsen van een elektrisch op-laadpunt en hierbij per oplaadpunt twee parkeerplaatsen aan te wijzen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto, op: - Populier-straat te Duivendrecht, twee parkeerplaatsen direct voor de woning. - Vink te Ouderkerk aan de Amstel, twee parkeerplaatsen op de hoek Vink Zuid (kruising met Coen van Boshuizenlaan); - Wethouder Koolhaasweg te Ouderkerk aan de Amstel, twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Wethouder Koolhaasweg. - En op de Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht, twee oplaadpunten met 4 parkeerplaatsen, (aan het einde van de zuidelijke parallelweg) op verzoek van de gemeente Amsterdam. Intrekken twee eerder aangewezen locaties (vier parkeerplaatsen) aan de Joan Muyskenweg, in verband met technische beperkingen Er is inspraak op open gesteld en er is één zienswijze ontvangen.

Besluit
Het op de geadviseerde locaties plaatsen van een elektrisch oplaadpunt en hierbij per oplaadpunt parkeerplaatsen aan te wijzen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrische auto.

Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 29 augustus 2019 tot het ingevolge de Participatiewet intrekking van de tijdelijke inkomensvoorziening per 17 juli 2019.
Bezwaarmaker ontving, ingevolge de Participatiewet, met ingang van 1 mei 2017 een tijdelijke inkomensvoorziening voor de noodzakelijke bestaanskosten. Zij is op 2 juli 2019 schriftelijk uitgenodigd voor een dienstverleningsgesprek op 17 juli 2019, maar zonder tegenbericht niet verschenen. Bij aangetekende hersteltermijn van 22 juli 2019 is het recht op bijstand, op grond van artikel 54, eerste lid, van de Participatiewet, opgeschort per 17 juli 2019. Tevens is bezwaarmaker uitgenodigd voor een dienstverleningsgesprek op 31 juli 2019, maar zonder tegenbericht niet verschenen.

Bij aangetekende hersteltermijn van 31 juli 2019 is het recht op bijstand, op grond van artikel 54, eerste lid, van de Participatiewet, opnieuw opgeschort per 17 juli 2019. Tevens is bezwaarmaker uitgenodigd voor een dienstverleningsgesprek op 7 augustus 2019. Ook op deze afspraak is bezwaarmaker niet verschenen, hoewel voor ontvangst van de uitnodiging is getekend. Bij bestreden besluit van 29 augustus 2019 is, ingevolge artikel 54, vierde lid, van de Participatiewet, de tijdelijke inkomensvoorziening van bezwaarmaker per 17 juli 2019 ingetrokken. Opgemerkt wordt, dat bezwaarmaker op 3 oktober 2019, ingevolge de Participatiewet, opnieuw een aanvraag heeft ingediend voor een tijdelijke inkomensvoorziening. Deze inkomensvoorziening is toegekend per 27 september 2019 (datum nieuwe melding).

Bezwaarmaker heeft op 7 oktober 2019 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 3 oktober 2019. Op 18 februari 2020 vond de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel plaats. Op 10 maart 2020 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Volgens de commissie heeft het college terecht gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de uitkering van bezwaarmaker in te trekken. Het is bezwaarmaker te verwijten, dat zij niet op de afspraak is verschenen en niet de gevraagde stukken heeft ingeleverd. Het enkele feit dat bezwaarmaker gevraagde gegevens niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft overgelegd omdat zij niet bij haar post kon komen, wegens vakantie, maakt niet dat haar daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Bezwaarmaker moet zelf passende maatregelen treffen om er-voor te zorgen dat zij haar post kan ontvangen. Bezwaarmaker heeft dit nagelaten. Het niet tijdig reageren op de verzoeken van het college om informatie te verstrekken komt daardoor voor haar eigen rekening en risico. Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Besluit
Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 7 oktober 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.
Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 17 maart 2020
de secretaris, L.J. Heijlman