Akkoordlijst 30 juni 2020

Verlengen convenant aanleg glasvezelnetwerk buitengebied.

CIF Buitenaf b.v. (Communication Infrastructure Fund) wil in het buitengebied van de gemeente Ouder-Amstel een glasvezelnetwerk aanleggen. Ten aanzien van de aanleg van het netwerk heeft de gemeente een gedoogplicht, maar de gemeente mag wel voorschriften aan de te verlenen instemming verbinden. Daartoe is eind 2017 met CIF een convenant aangegaan, waarin deze voorschriften zijn opgenomen, alsmede randvoorwaarden van CIF Buitenaf b.v. Dit convenant is in december 2019 geëindigd. Door tegenslagen in de voorbereiding van de uitvoering zijn de werkzaamheden nog niet afgerond en wordt verzocht om verlenging van het convenant tot 1 mei 2022. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

Besluit

 • In te stemmen met het verlengen van het convenant met CIF Buitenaf BV/Delta Fiber Netwerk over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied tot 1 mei 2022.

Huurovereenkomst Spine and Motion en Mensendieck – ruimte Bindelwijk.

Vanaf 1 juli 2020 sluit Axel Koenders fit-service zijn deuren, wat betekent dat de daar gevestigde paramedische praktijken op zoek moeten naar een nieuwe ruimte. Twee van deze praktijken, Spine and Motion (fysiotherapie) en Oefentherapie Mensendieck, willen vanaf 1 juli 2020 een ruimte huren in de Bindelwijk. De overeenkomsten worden in eerste instantie aangegaan voor een jaar en 6 maanden (t/m 31 december 2021) met een wederzijds opzegtermijn van 6 maanden. De eigenaressen van beide praktijken zijn op de hoogte van de eventuele ontwikkelen renovatieplannen van de Bindelwijk en hebben hier geen bezwaar tegen. Het college dient akkoord te gaan met het afsluiten van vaste huurovereenkomsten voor een ruimte in de Bindelwijk en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om namens het college de overeenkomsten te ondertekenen.

Besluit

 • In te stemmen met de inhoud van de huurovereenkomst tussen fysiotherapiepraktijk Spine and Motion en de gemeente Ouder-Amstel voor een ruimte in de Bindelwijk;
 • In te stemmen met de inhoud van de huurovereenkomst tussen Oefentherapeut Mensendieck en de gemeente Ouder-Amstel voor een (gedeelde) ruimte in de Bindelwijk;
 • Namens het college, portefeuillehouder J. Langenacker beide huurovereenkomsten te laten ondertekenen.

Verzoek om tegemoetkoming in de planschade vanwege de beheersverordening ‘De Ronde Hoep’.

De eigenaar van de woning Rondehoep West heeft een verzoek ingediend om tegemoetkoming in de planschade vanwege de beheersverordening ‘De Ronde Hoep’. Naar aanleiding van deze verzoeken is advies uitgebracht door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ). De SAOZ adviseert om het verzoek te honoreren. De motivering voor de afwijzing is - kort gezegd – dat er sprake is van waardevermindering van de woning vanwege ruimere bouwmogelijkheden in de nabije omgeving daarvan. Dit advies wordt gevolgd.

Besluit

 • In te stemmen met het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken nr.3932070 van mei 2020 inzake het verzoek om tegemoetkoming in de planschade vanwege de beheersverordening ‘De Ronde Hoep’;
 • Het verzoek van de eigenaar van de woning Rondhoep West 49 om tegemoetkoming in de planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening vanwege de beheersverordening ‘De Ronde Hoep’ toe te wijzen op basis van het in bovengenoemd advies gegeven motivering;
 • Deze kosten te betalen uit de algemene reserves en die bij de eerstvolgende BURAP op te voeren.

Behandeling bezwaarschriften deel I.

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om voor het behandelen van bezwaarschriften tegen spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 plaatsen van de verordening commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel.
Juridische zaken handelt de bezwaarschriften die zich richten op de last onder dwangsom op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening af. Dit wordt door de senior medewerker van Juridische Zaken en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel gedaan. Op 5 juni 2020 hebben de eerste telefonische hoorzittingen plaatsgevonden.

Besluit

 • Het bezwaar ongegrond te verklaren van: RZ, vdH, RM en MR;
 • De bestreden besluiten, besluiten spoedeisende bestuursdwang en kostenbeschikkingen, in stand te laten;
 • Het bezwaar gegrond te verklaren van: PT;
 • Het bestreden besluit te herroepen en de kostenbeschikking in te trekken.

Behandeling bezwaarschriften deel II.

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om voor het behandelen van bezwaarschriften tegen spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 plaatsen van de verordening commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel. Juridische zaken handelt de bezwaarschriften die zich richten op de last onder dwangsom op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening af. Dit wordt door de senior medewerker van Juridische Zaken en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel gedaan.
Op 12 juni 2020 hebben de telefonische hoorzittingen plaatsgevonden.

Besluit

 • Het bezwaar ongegrond te verklaren van: MK, BO, SC, BL, GE;
 • De bestreden besluiten, besluiten spoedeisende bestuursdwang en kostenbeschikkingen, in stand te laten.

Behandeling bezwaarschriften deel III.

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om voor het behandelen van bezwaarschriften tegen spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 plaatsen van de verordening commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel.
Juridische zaken handelt de bezwaarschriften die zich richten op de last onder dwangsom op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening af. Dit wordt door de senior medewerker van Juridische Zaken en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel gedaan.
Op 19 juni 2020 hebben de telefonische hoorzittingen plaatsgevonden 

Besluit

 • Het bezwaar ongegrond te verklaren van: FW, EV, DO, WR;
 • De bestreden besluiten, besluiten spoedeisende bestuursdwang en kostenbeschikkingen, in stand te laten.

Uitstel aanlevering jaarrekening 2029 Participe.

Participe Amstelland is vanwege de coronacrisis en organisatieontwikkelingen niet in staat om de jaarrekening 2019 tijdig aan te leveren en vraagt uitstel voor aanlevering tot 1 september 2020. Voorgesteld wordt dit verzoek te honoreren.

Besluit 

 • Participe Amstelland uitstel te verlenen voor aanlevering jaarrekening 2019 tot 1 september 2020

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 30 juni 2020
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes