Akkoordlijst 29 september 2020

Mer aanmeldingsnotitie woningbouwplan Van der Looskwartier

In verband met de slechte staat van 38 eengezinswoningen in het Van der Looskwartier wil woningcorporatie Eigen Haard deze woningen slopen. De oude woningen zullen worden vervangen door 52 woningen waarvan 28 eengezins-woningen en 24 appartementen. De voorgenomen nieuwbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’. Om die reden zal voor dit plan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Voorafgaand daaraan dient er een besluit te worden genomen over de noodzakelijkheid van het doorlopen van een m.e.r. procedure. De plannen zijn hiervoor getoetst aan de diverse milieuwetgeving. De potentiële effecten van het plan zijn zoda-nig beperkt van aard en omvang dat deze geen belangrijke nadelige milieugevolgen hebben, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.
Er is op basis van de uitgevoerde onderzoeken daarom geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.- procedure in het kader van de planvorming van dit woningbouwplan. Om die reden behoeft er geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen te worden voor het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’.

Besluit 

Geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen voor het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Van der Looskwartier’ omdat op basis van de aanmeldingsnotitie geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’

Gemeente Amsterdam is van plan om een 'Smart Mobility Hub' (hierna SMH) te realiseren op de huidige locatie van sportclubs FC Amsterdam en L.T.C. Strandvliet. De primaire functies van het gebouw worden gevormd door sport en parkeren. De grote programmaonderdelen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn een parkeergarage voor maximaal 2.400 autoparkeerplaatsen, een sporthal, een sportdak met daarop sportvelden en een clubaccommodatie. In het zuidelijke deel van het gebouw wordt het mogelijk gemaakt om een kantorenprogramma te realiseren. In de plint van het gebouw worden maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt, met detailhandel, dienstverlening en horeca. Het totale brutovloeroppervlak van de SMH is 164.000 m2. 

Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet (1970), is er de noodzaak om voor het projectgebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen waarin de toekomstige ontwikkelingen van de SMH toegestaan worden. De ontwikkeling van de SMH is een project van de gemeente Amsterdam. Het plangebied is gelegen in de gemeente Ouder-Amstel. Het college wordt gevraagd het ‘Bestemmingsplan Smart Mobility Hub’ in ontwerp vast te stellen en vooruitlopend op het sluiten van de anterieure overeenkomst het bestemmingsplan in procedure te brengen.

Besluit

1.    Het bestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’ in ontwerp vast te stellen; en
2.    De procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’ te starten, vooruitlopend op het sluiten van de anterieure overeenkomst.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 29 september 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes