Akkoordlijst 28 januari 2020

Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 24 oktober 2019 tot het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om bijzondere bijstand.

Bezwaarmaker heeft op 9 oktober 2019, ingevolge de Participatiewet, een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor de kosten van een externe medische deskundige ad € 2.025,--. Bij bestreden besluit van 24 oktober 2019 is, ingevolge de Participatiewet, de aanvraag om bijzondere bijstand afgewezen. De (bezwaren)procedure bij het UWV geldt in beginsel als een met voldoende waarborgen omklede procedure, waarin eiser het standpunt van het bestuursorgaan kan betwisten, zijn argumenten naar voren kan brengen en deze zo nodig kan onderbouwen met reeds voorhanden zijnde gegevens.

Ook zijn bij bezwaarmaker geen bijzondere omstandigheden naar voren gekomen of gebracht op grond waarvan alsnog voor de genoemde kosten bijzondere bijstand verstrekt dient te worden. Mr. J. Y. van Saul Advocaten heeft, namens bezwaarmaker, een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 24 oktober 2019. Op 17 december 2019 vond de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel plaats.

Op 21 januari 2020 is het advies van de commissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Volgens de commissie zijn de regels omtrent de bijzondere bijstand stringent, maar helder, eenduidig en goed uitvoerbaar. Als bezwaarmaker in het kader van een procedure bij de bestuursrechter tegen het UWV zelf een (medisch) deskundige inschakelt, dan kunnen de kosten daarvan in beginsel niet als noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet worden aangemerkt.

Verwezen wordt naar het advies van de commissie. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Besluit

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaarschrift van 30 oktober 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar gericht tegen het besluit d.d. 06 september 2019 (uitgereikt op 14 september 2019) waarbij een muilkorfgebod is opgelegd met betrekking tot de hond van mevrouw M.E. I. wonende te Duivendrecht.

Op 06 september 2019 is door het college van het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: “het college”) een muilkorfgebod opgelegd voor de hond van mevrouw M.E. I. wonende te Duivendrecht. Het besluit is op 14 september 2019 door een dienstdoende ambtenaar uitgereikt aan mevrouw I. Tegen het besluit voornoemd heeft mr. R.A. K. van Boogert & Haring namens mevrouw M.E. I., (hierna: “bezwaarmaker”), op 14 oktober 2019 (ontvangen op 15 oktober 2019) bezwaar ingediend.

De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 14 januari 2020 advies uitgebracht. Omdat het advies van de commissie deugdelijk tot stand is gekomen wordt, uw burgemeester, voorgesteld om het advies met de volledige motivering over te nemen. Bezwaarmaker doet een beroep op een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb:”). U wordt voorgesteld dit verzoek af te wijzen omdat er niet is gebleken van een aan u te wijten onrechtmatigheid waardoor het bestreden besluit herroepen dient te worden.

Op grond van vorenstaande wordt u in aanvulling van het advies voornoemd als volgt geadviseerd: 1) het bezwaarschrift van bezwaarmaker, d.d. 14 oktober 2019 (ontvangen op 15 oktober 2019) niet ontvankelijk te verklaren; 2) het bestreden besluit van 06 september 2019 met in acht neming van de bekrachtiging van 11-11-2019 in stand te laten; 3) Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen; 4) bezwaarmaker van uw besluit op de hoogte te stellen.

Besluit

 • Het bezwaarschrift van mr. R.A.M. K. van Boogert & Haring Advocaten namens hun cliënt mevrouw M.E. I., d.d. 14 oktober 2019 (ontvangen op 15 oktober 2019) niet ontvankelijk te verklaren.
 • Het besluit van 06 september 2019 (uitgereikt op 14 september 2019) met in acht neming van de bekrachtiging d.d. 11-11-2019 in stand te laten.
 • Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.
 • Bezwaarmaker, van het genomen besluit op de hoogte te stellen.


Jaarplan 2020 Toezicht op de Wmo in Amstelland.

Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 kwam ook de wettelijke verplichting voor gemeenten een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen die toeziet op de naleving van de Wmo. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (hierna te noemen: Amstelland) hebben deze toezichtstaak belegd bij de GGD Amsterdam. Voorgesteld wordt om het toezicht conform het jaarplan 2020 van de GGD Amsterdam uit te voeren. 

Besluit

 • Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het Jaarplan 2020 Toezicht op de Wmo in Amstelland van de GGD Amsterdam;
 • De kosten van € 5.491,- voor Ouder-Amstel ten laste te brengen van het hiervoor beschikbare budget;
 • De stukken te publiceren op de website van de gemeente Ouder-Amstel.

Intentieovereenkomst Rockspring m.b.t. perceel Spaklerweg 50-52, ABPZ.

In 2017 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Economische Visie (hierna: REV) van het Amstel Business Park Zuid vastgesteld. Vervolgens is ‘Werkstad Overamstel, Richtlijnen voor Ontwikkeling’ (hierna: richtlijnen) in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Rockspring HBOS FSPS Zuidpark B.V. (hierna: Rockspring) heeft sinds geruime tijd ambities om haar perceel aan de Spaklerweg 50-52 (hierna: Zuidpark) te ontwikkelen.

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden is ambtelijk overeengekomen een intentieovereenkomst op te stellen. Het doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken om te komen tot een (her-)ontwikkeling van het betreffende perceel. Het beoogde eindresultaat is een door initiatiefnemer uitgewerkt ruimtelijk plan. Indien het ruimtelijk plan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening voldoet, zal een anterieure overeenkomst worden opgesteld voor de bestemmingsplanprocedure. Om de intentieovereenkomst te bekrachtigen wordt het college van Burgemeester & Wethouders (hierna: college) gevraagd de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Besluit

 1. De intentieovereenkomst met rechthebbende Rockspring HBOS FSPS Zuidpark B.V. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door TMF Netherlands B.V. voor het perceel ‘Zuidpark’ aan de Spaklerweg 50-52 in ABPZ aan te gaan.
 2. Portefeuillehouder, wethouder A.A.M. Boomgaars te machtigen om de intentieovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 28 januari 2020
de secretaris, L.J. Heijlman