Akkoordlijst 27 oktober 2020

Principeverzoek om de voormalige melkstal bij het agrarische bedrijf aan de Polderweg 24 te mogen gebruiken voor dagbesteding

Er is een principeverzoek ingekomen om de voormalige melkstal aan de Pol-derweg 24, na sloop en herbouw, te mogen gebruiken voor dagbesteding. Ne-venactiviteiten in de vorm van een zorgboerderij kunnen met een (binnen-planse) afwijking van de beheers verordening worden toegestaan tot maxi-maal 200 m2. Daarvoor is een omgevingsvergunning vereist.

Besluit

In principe in te stemmen met het gebruik van de voormalige melkstal bij het agrarische bedrijf aan de Polderweg 24 te Ouderkerk aan de Amstel voor dag-besteding.

Reglement draagvlakmeting BIZ

Om in het kader van Corona reisbewegingen te beperken is de mogelijkheid toegevoegd om het stembiljet per e-mail te retourneren.

Besluit 

Het reglement draagvlakmeting BIZ Ouderkerk aan de Amstel 2020 vast te stellen.

Bestuurlijke reactie thematisch onderzoek respijtzorg Wmo-toezicht

Sinds 1 januari 2015 is de GGD aangewezen door de gemeente Ouder-Amstel als toezichthouder voor de Wmo. De gemeente Ouder-Amstel heeft in samen-werking met de Amstelland gemeenten de GGD Amsterdam aangewezen als toezichthouder. De GGD Amsterdam heeft een thematisch onderzoek uitge-voerd naar respijtzorg en dan specifiek de Logeeropvang. De bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in een (concept) rapport waarom de Amstelland gemeenten een bestuurlijke reactie moeten geven alvorens het rapport wordt gepubliceerd. De Amstelland gemeenten hebben gezamenlijk een bestuurlijke reactie op dit onderzoek opgesteld. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

Besluit

  • Kennis te nemen van het onderzoekrapport over respijtzorg van de Wmo-toezichthouder;
  • In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport respijtzorg van de Wmo-toezichthouder.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 27 oktober 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes