Akkoordlijst 26 mei 2020

Intentieovereenkomst ‘De Joop’ m.b.t. locatie Joop Geesinkweg 201-244, Werkstad OverAmstel ABPZ, Deelgebied Weespertrekvaart.

Initiatiefnemer heeft sinds geruime tijd ambities om in het deelgebied Weespertrekvaart het perceel aan de Joop Geesinkweg 201-244 te Amster-dam-Duivendrecht te ontwikkelen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelings-mogelijkheden is ambtelijk overeengekomen een intentieovereenkomst op te stellen. Het doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van afspraken om te komen tot een (her)ontwikkeling van het betreffende perceel. Het be-oogde eindresultaat is een door Initiatiefnemer uitgewerkt ruimtelijk plan die in overeenstemming is met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening en past binnen de beleidskaders en ambities voor Werkstad OverAmstel.

Indien het ruimtelijk plan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening voldoet en past binnen de beleidskaders en ambities voor Werkstad OverAmstel, zullen er vervolgafspraken worden gemaakt die onder andere betrekking hebben op de investering in de openbare ruimte. Tenslotte zal het proces worden afgerond met het in procedure brengen van een (wijziging van het bestaande) be-stemmingsplan. Om de intentieovereenkomst te bekrachtigen wordt het colle-ge van Burgemeester & Wethouders (hierna: college) gevraagd de intentie-overeenkomst (zie bijlage) te ondertekenen.

Besluit 

  1. De intentieovereenkomst met rechthebbende Florisse Adammium B.V. (Initiatiefnemer) voor de locatie aan de Joop Geesinkweg 201-244 te AmsterdamDuivendrecht aan te gaan;
  2. Portefeuillehouder A.A.M. Boomgaars te machtigen om de intentie-overeenkomst namens het college te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 26 mei 2020
de secretaris a.i., 
R.S.M. Heintjes