Akkoordlijst 03 maart 2020

Mandaatbesluit Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregi-stratie Ondergrond (BRO).

Ingevolge de Wet BGT, de Wet BRO en de daarop gebaseerde regelgeving, zijn diverse werkzaamheden opgedragen aan het college van B&W. Voor een effici-ente uitvoering is het noodzakelijk deze te mandateren en aanwijzingsbesluiten te nemen.

Besluit

  1. Mandaat te verlenen, met recht van ondermandaat, aan de directeur Duo+, tot het nemen en uitvoeren van beslissingen met betrekking tot de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet Basis-registratie Ondergrond (BRO).
  2. De directeur Duo+ in mandaat de bevoegdheid te verlenen ambtenaren van Duo+ aan te wijzen die belast zijn met beheer van het register, het opmaken van brondocumenten e.a. De directeur Duo+ kan deze be-voegdheid in ondermandaat geven aan het hoofd bedrijfsvoering van Duo+.
  3. Een en ander geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.
  4. Van het mandaat is uitgesloten het nemen van beslissingen op bezwaar, ingediend tegen de op grond van het mandaat genomen besluiten.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 03 maart 2020
de secretaris, L.J. Heijlman