Akkoordlijst 24 november 2020

Erfpachtrecht en opstalrecht Hoger Einde Noord te Ouderkerk aan de Amstel.

Een perceel ter hoogte van Hoger Einde Noord wordt verhuurd door Waternet aan de betreffende bewoner. Waternet wil op verzoek van de bewoner dit deel verkopen en het erfpachtrecht die daarop rust ten gunste van de gemeente wordt daarvoor opgeheven. Er dient een recht van opstal gevestigd te worden op het centrale verdeelstation ter hoogte van Hoger Einde Noord, zodat de gemeente dit station in eigendom heeft.

Besluit

  • Afstand te doen van het erfpachtrecht ter hoogte van een perceel in eigendom van Waternet en in particulier gebruik van de betreffende bewoner aan Hoger Einde Noord 51 te Ouderkerk aan de Amstel;
  • Recht van opstal te vestigen op het centraal verdeelstation gelegen tussen Hoger Einde Noord 51 en 54 te Ouderkerk aan de Amstel.

Metingen luchtkwaliteit 2021.

De gemeente hecht grote waarde aan een gezonde leef- en werkomgeving voorhaar inwoners. Binnen het grondgebied van Ouder-Amstel bevinden zich allerlei snelwegen en provinciale wegen met veel verkeer. Daarnaast worden er diverse infrastructurele werken uitgevoerd. Dat vraagt om een vinger aan de pols. Met betrekking tot de luchtkwaliteit kan dat via het laten verrichten van luchtmetingen.

Besluit

  1. De GGD Amsterdam opdracht te verlenen voor het in 2021 verrichten van NO2-metingen op diverse plaatsen in de gemeente (cf. overgeleg-de offerte);
  2. Af te zien van het vragen van meerdere offertes om redenen zoals beschreven in dit advies. Dit vanwege de benodigde specifieke expertise en adviesrol van de GGD Amsterdam op het gebied van gezondheid en luchtkwaliteit.
  3. De nadere rapportage van de GGD omtrent de in 2020 uitgevoerde luchtmetingen (NO2/stikstofdioxide) af te wachten (medio maart 2021).

Ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep Oost8B.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een klein perceel dat eigendom is van de bewoner van de woning Rondehoep Oost 8B. Deze grond wordt door hem gebruikt als tuin/erf. In de beheersverordening voor De Ronde Hoep heeft dit perceel echter de bestemming ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Met dit bestemmingsplan krijgt dit perceel een woonbestemming waarmee het bestaande gebruik wordt geconsolideerd.

Besluit

  • Het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B” in ontwerp vast te stellen;
  • De vaststelling te publiceren.

Langdurig verzuim en thuiszitten

De gemeente Ouder-Amstel heeft samen met de regiogemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn en met de samenwerkingsver-banden voor het primair en voorgezet onderwijs in deze regio een interventiemodel en regionale werkagenda opgesteld, met als doel het terugdringen van langdurig verzuim en thuiszitten. De aanleiding van dit interventiemodel betreft het landelijk Thuiszitterspact dat in 2019 is opgesteld en waarin de ambitie is geformuleerd om te streven naar nul thuiszitters.

Besluit

In te stemmen met de aanpak voor het terugdringen van langdurig verzuim en thuiszitten zoals beschreven in het interventiemodel en de regionale werkagenda Amstelland en de Meerlanden 2020-2022.
De portefeuillehouder jeugd en onderwijs te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

Verzoek om subsidie voor restauratiewerkzaamheden aan de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg 129 te Duivendrecht.

Door de Protestantse Gemeente te Duivendrecht is verzocht om subsidie te verlenen voor onderhoudswerkzaamheden aan de Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg 129 te Duivendrecht. Op grond van de Subsidieregeling
Monumenten 2018 kan - onder bepaalde voorwaarden – voor onderhouds-werkzaamheden subsidie worden vertrekt van maximaal 50 %. Het subsidieverzoek voldoet aan deze voorwaarden.

Besluit

Aan de Protestantse Gemeente te Duivendrecht een subsidiebedrag van € 5.263,00 te verstrekken voor onderhoudswerkzaamheden aan de Protestantse Kerk aan de Rijksstraatweg 129 te Duivendrecht, op basis van artikel 5, lid 2b van de “Subsidieregeling Monumenten Gemeente Ouder-Amstel 2018.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 24 november 2020
de secretaris a.i.,
R.S.M. Heintjes