Akkoordlijst 23 juni 2020

Ruimtelijk plan ‘Dialogue’ - Wenckebachweg 144-148 (voormalig HvA), AmsterdamDuivendrecht.

Op 27 november 2018 heeft de gemeente de intentieovereenkomst getekend met AG APF en Amvest (hierna: initiatiefnemer) om te komen tot een ruimtelijk plan en aansluitend een anterieure overeenkomst. De intentieovereenkomst is voor de volledigheid bijgevoegd.AG APF wil in samenwerking met Amvest haar bezit herontwikkelen conform de ruimtelijk-economische visie ABPZ en Werkstad OverAmstel: richtlijnen voor ontwikkelen (hierna: ruimtelijk beleid). AG APF en Amvest werken daarvoor een initiatief uit in het deelgebied Weespertrekvaart Zuid, waar de voormalige Hogeschool Amsterdam
(Wenckebachweg 144-148) was gevestigd. Met de intentieovereenkomst als basis hebben de initiatiefnemers het ruimtelijk plan uitgewerkt.

Door toetsing van de gemeente kan worden geconcludeerd dat het ruimtelijk plan voldoet aan het ruimtelijk beleid en aan de voorwaarden die in de intentieovereenkomst zijn gesteld. Het initiatief past binnen de beleidskaders en ambities van de gemeente. Het college wordt daarom gevraagd het ruimtelijk plan goed te keuren, zodat deze als basis kan dienen voor het opstellen van een anterieure overeenkomst die zal voorzien in definitieve afspraken over het programma en kostenverhaal.

Besluit

 

  1. Het ruimtelijk plan Dialogue voor de percelen Wenckebachweg 144-148 goed te keuren conform artikel 4 van de intentieovereenkomst.
  2. Conform artikel 10 van de intentieovereenkomst met initiatiefnemer tot afspraken te komen over de exploitatiebijdrage in de vorm van een concept anterieure overeenkomst.

Splitsing van bevoegd gezag en eigendom van gebouw en terrein van PI-school De Pionier te Duivendrecht.

Stichting De Bascule is een aanbieder van jeugdzorg én schoolbestuur van De Pionier te Duivendrecht. Om fiscale redenen wil De Bascule de stichting splitsen in een zogenaamde ‘zorgtak’ en een ‘onderwijstak’. Deze splitsing heeft consequenties voor de eigendomsverhoudingen tussen de gemeente, de ‘zorgtak’ en de ‘onderwijstak’. Om de eigendomsverhoudingen voor nu én in de toekomst te waarborgen, gaan de drie partijen een privaatrechtelijke overeenkomst met elkaar aan.

 

  • Een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan met stichting De Bascule en stichting LeveL PI-scholen in verband met de splitsing van het bevoegd gezag en de eigendom van gebouw en terrein van PI-school De Pionier te Duivendrecht;
  • Portefeuillehouder, wethouder M.C. van der Weele mandaat te verlenen de privaatrechtelijke overeenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 23 juni 2020
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes