Akkoordlijst 22 september 2020

ALV VNG 2020

Op de digitale ALV van de VNG op 25 september wordt de uitslag van de eer-dere ledenraadpleging ter bekrachtiging voorgelegd. Daarnaast staat de voortgang van eerdere ALV-moties op de agenda en wordt er gestemd over een wijziging van de VNG-statuten. Marian van de Weele neemt deel aan de ALV. Met alle voorstellen kan ingestemd worden.

Besluit

 • In te stemmen met de benoeming van de notulencommissie;
 • In te stemmen met de notulen Buitengewone ALV 29 november 2019;

In te stemmen met:

 • Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies;
 • Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur;
 • Contributievoorstel VNG 2021;
 • GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU;
 • Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”;
 • Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie).
 • Instemmen met de verantwoording over aangenomen moties in (B)ALV van 29 november 2019;
 • In te stemmen met de actualisering van de VNG Statuten;
 • In te stemmen met de motie Handhaving landelijk vuurwerkverbod.

Verkeersmaatregelen van der Madeweg, Werkstad OverAmstel.

In 2019 is de Joan Muyskenweg in Amstel Business Park Zuid verlengd als voorbereiding op ontwikkelingen zoals De Nieuwe Kern en de nieuwe A2-entree. Door het verlengen van de Joan Muyskenweg is de zuidelijke ventweg van de Van der Madeweg een doodlopende weg geworden, zie overgelegde bijlage 1. Gevestigde bedrijven aan deze weg ervaren sinds deze aanpassing hinder met name van grote voertuigen die moeten keren. Met de gemeente Amsterdam is overleg gevoerd en gezamenlijk is een aantal maatregelen opgesteld voor de zuidelijke ventweg. Met dit voorstel wordt het college gevraagd akkoord te gaan met deze maatregelen.

Besluit

 1. 11(elf) parkeerplaatsen op de zuidelijke ventweg van de Van der Madeweg op te heffen voor de realisatie van een keervoorziening, conform overge-legde bijlage 1;
 2. De eerder akkoord bevonden elektrische laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s op te schuiven vanwege de keervoorziening en de daarvoor benodigde parkeervakken aan te wijzen;
 3. De bebording aan het begin van de Van der Madeweg uit te breiden met Extra bebording om parkeren buiten de vakken tegen te gaan, conform overgelegde bijlage 2;
 4. Paaltjes en belijning aanbrengen op het fietspad richting de doorgetrokken Joan Muyskenweg.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 22 september 2020
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes