Akkoordlijst 21 januari 2020

Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris per 01 januari 2020.

Door invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wijzigt Ar-tikel 32 van de Archiefwet; de gemeentearchivaris wordt niet langer benoemd maar moet worden aangewezen door burgemeester en wethouders. Middels dit besluit wijzen we de gemeentearchivaris van Amsterdam aan als gemeen-tearchivaris van gemeente Ouder-Amstel met ingang van 1 januari 2020.

Besluit

De gemeentearchivaris van Amsterdam met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als gemeentearchivaris van Ouder-Amstel.

Start aanbesteding Hulp bij het huishouden onder begeleiding van Stichting Rijk en Significant.

De raamovereenkomsten voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden en algemene voorziening HHT Diensten Thuis lopen af per 31 december 2020 en kunnen niet meer verlengd worden. Dit betekent dat in 2020 een aanbestedingstraject gestart moet worden zodat ook vanaf 1 januari 2021 de huishoudelijke ondersteuning van inwoners van gemeente Ouder-Amstel gewaarborgd is. Voorgesteld wordt om gezamenlijk met de gemeenten Diemen en Uithoorn een aanbestedingstraject op te starten. Stichting Rijk, het gemeentelijk inkoopbureau, kan het aanbestedingstraject alleen procesmatig begeleiden. Inhoudelijke ondersteuning (product specifiek en kostprijsonderzoek) wordt geleverd door Significant. Conform bijgevoegde offerte worden de kosten van de ondersteuning door Significant op basis van het inwoneraantal verdeeld over de Duo gemeenten.

Besluit

  • In te stemmen met het starten van een gezamenlijk aanbestedingstra-ject met de DUO-gemeenten om te komen tot nieuwe overeenkomsten met aanbieders voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hulp bij het huis-houden;
  • In te stemmen met de inzet van Stichting Rijk voor de procedurele begeleiding van het aanbestedingstraject en adviesbureau Significant voor de inhoudelijke ondersteuning bij het aanbestedingstraject;
  • In te stemmen met de offerte van Significant conform bijgevoegde of-ferte en het aandeel in de kosten van de ondersteuning door Significant ad € 6.000 ten laste te brengen van het beschikbare budget voor Hulp bij het huishouden.

Toekenning WOB-verzoek Centrumplan.

Op 23 november 2019, ontvangen op 24 november 2019, is een WOB-verzoek ingediend voor het Centrumplan. In dit voorstel de toekenning van het betreffende WOB-verzoek.

Besluit

  • Het WOB verzoek toe te kennen;
  • De stukken te publiceren op de website van de gemeente Ouder-Amstel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 21 januari 2020
de secretaris, L.J. Heijlman