Akkoordlijst 21 april 2020

Tarieven losse verhuur Bindelwijk en Dorpshuis.

Elk jaar worden de tarieven voor de losse verhuur van ruimtes in de Bindel-wijk en het Dorpshuis opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex. Voor het seizoen 2019-2020 is de systematiek en de hoogte van de huurtarieven voor beide lo-caties extra onder de loep genomen en daarbij is geconcludeerd dat hier geen wijzigingen in door te voeren. Voortbordurend op dat besluit worden de tarie-ven voor het seizoen 2020-2021 dan ook enkel verhoogd met het consumen-tenprijsindexcijfer. Dit jaarbetekent dat een huurverhoging van 1,4%.

Besluit

  • De tarieven voor de losse verhuur in de Bindelwijk en Dorpshuis voor het sei-zoen 2020-2021 (overgelegde bijlage 1) vast te stellen.

Tijdelijke werkwijze bezwaarschriftencommissie gedurende de coronamaatre-gelen.

Dinsdag 31 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd de al eerder getroffen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met 28 april a.s. Het gevolg van de maatregel is dat voorlopig nog geen fysieke hoorzittingen kunnen worden gehouden. Er is daarom gezocht naar een alter-natief. Het alternatief is dat werkwijze van de commissie tijdelijk wordt aangepast en eindigt zodra fysieke hoorzittingen weer mogelijk zijn.

Besluit

  • Kennis te nemen van de tijdelijke werkwijze van de bezwaarschriften-commissie gedurende de coronamaatregelen;
  • In afwijking van artikel 11 van de verordening op de commissie voor de bezwaarschriften te besluiten de (plaatsvervangende) voorzitter zelf-standig telefonisch kan horen;
  • De tijdelijke werkwijze te eindigen zodra het weer mogelijk is dat fysie-ke hoorzittingen weer kunnen plaatsvinden.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 21 april 2020
de secretaris, L.J. Heijlman