Akkoordlijst 20 oktober 2020

Besluit op bezwaarschrift tegen aanwijzing pand als monument “Waver 37B, Maria-Bouw”

Bij besluit van 10 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) boerderij “Maria Bouw (Waver 37B)” aangewezen als gemeentelijk monument. Het college heeft haar besluit op 17 december 2019 gepubliceerd in het Weekblad van Ouder-Amstel alsmede in de Staatscourant. Tegen het besluit voornoemd heeft de heer W.J. Aalders, wonende te (1191 KH) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Waver 37B (hierna: “bezwaarmaker”), een bezwaarschrift ingediend met dagtekening 22 januari 2020. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 23 juli 2020 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd:

1. de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit van 10 december 2019 (verzonden op 17 december 2019 met aanvulling van de motivering in stand te laten;
3. bezwaarmaker van uw besluit op de hoogte te stellen.
Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort en met de volledige motivering over te nemen. Er wordt opgemerkt dat de commissie in haar advies niet geadviseerd heeft over een aantal bezwaargronden dan wel onvolledig is geweest in haar advisering. De aanvulling van de advisering kunt u lezen onder de alinea ‘Advies college van burgemeester en wethouders’ welke deel uitmaakt van dit voorstel.

Besluit

1. bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit van 10 december 2019 (verzonden op 17 december 2019) met een aanvulling van de motivering in stand te laten.
3. Bezwaarmaker van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 20 oktober 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes