Akkoordlijst 19 mei 2020

Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en SUWInet.

De gemeente legt verantwoording af over informatiebeveiliging via het proces ENSIA voor het jaar 2019 inzake het gebruik van DigiD en Suwinet. Een aantal handelingen zijn verplicht, waaronder deze Collegeverklaring.

Besluit

  1. In te stemmen met de “Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informa-tiebeveiliging DigiD en Suwinet”;
  2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de Collegeverklaring.   

Selectie bureau MER De Nieuwe Kern.

Voor de concept-structuurvisie wordt in kaart gebracht welke gevolgen voor het milieu de ontwikkeling van De Nieuwe Kern heeft. Er zijn 4 bureaus uitgenodigd hiervoor een offerte voor een MER op te stellen.
Uit de 3 binnengekomen offertes heeft de selectiecommissie bepaald dat Tauw de beste aanbieding heeft gedaan. Gezien de omvang van de opdracht heeft de selectiecommissie besloten de opdrachtverlening een collegebesluit te laten zijn.

Besluit

De firma Tauw opdracht te geven voor het maken van een Milieueffectrapportage (MER) voor De Nieuwe Kern.

Aanwijzen van de coronapandemie als onderwerp voor de hotspotmonitor.

De hotspotmonitor is gericht op het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de organisatie en bijzondere gebeurtenissen in de maatschappij. Een hotspotmonitor biedt een inhoudelijke basis om in bijzondere gevallen archiefbe-scheiden uit te zonderen van vernietiging, om zo te voorkomen dat archiefbe-scheiden verloren gaan.

Besluit

  1. De Coronapandemie aan te wijzen als hotspot voor het archief van Gemeente OuderAmstel.

Jaarverslag Klachten 2019.

Jaarlijks maakt de klachtencoördinator een jaarverslag van de klachten die zijn binnen gekomen over het voorgaand jaar. Dit overzicht wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college, en bevat als bijlage het overzicht van de klachten die bij de nationale ombudsman zijn ingediend in 2019.

Besluit

  • Het jaarverslag klachten 2019 ter kennisgeving aan te nemen.

Uitvoeringsprogramma 2020 en jaarrapportage 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’).

Vanaf 1 januari 2013 neemt de gemeente Ouder-Amstel de zogenaamde ba-sistaken af bij de OD NZKG Sinds 2018 worden ook milieuadviserende taken uitbesteed. Met de OD NZKG zijn gesprekken gevoerd over het uitvoerings-programma 2020 (hierna: ‘UVP’). Vorenstaande heeft geresulteerd in een UVP 2020 waarin zowel de basistaken als aanvullende taken zijn opgenomen.
Daarnaast wordt u de jaarrapportage 2019 van de OD NZKG ter kennisname aangeboden. Voorgesteld wordt in te stemmen met het UVP 2020, kennis te nemen van de jaarrapportage en de stukken ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit

  • In te stemmen met de uitbesteding van het basistakenpakket aan de OD NZKG en de extra taken zoals dat beschreven en uitgewerkt is in het uitvoeringsprogramma 2020 Ouder-Amstel;
  • Het uitvoeringsprogramma 2020 met de OD NZKG aan te gaan waarbij de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt;
  • Kennis te nemen van de VTH de jaarrapportage 2019 van de OD NZKG;
  • Met bericht aan de raad het uitvoeringsprogramma 2020 en de jaar-rapportage 2019 van de OD NKZK ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Voordracht leden raad van toezicht Amstelwijs.

Op 10 juli 2020 ontstaan vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht, mevrouw E.v.H. en meneer J. M., twee vacatures in de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs. Voor de invulling van de vacature heeft Amstel-wijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw A.v.B.-v. K. en meneer M. v.d.H. aan de gemeenteraad voor te dragen tot benoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024. Tevens loopt de eerste zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht per 10 juli 2020 af. Beide leden, meneer A. P. en mevrouw M. M., stellen zich graag beschikbaar voor een tweede zittingstermijn. De raad van toezicht heeft besloten meneer A. P. en mevrouw M. M. aan de gemeenteraad voor te dragen tot herbenoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 juli 2024.

Besluit

  • Aan de gemeenteraad voor te stellen de voordracht van de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, tot (her)benoeming van leden van de raad van toezicht over te nemen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 19 mei 2020
de secretaris, L.J. Heijlman