Akkoordlijst 17 november 2020

Beleidsregels terugvordering en BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

Terugvordering van kosten van bijstand, voor zover de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, is een verplichting in de Participatiewet. Voor overige gevallen is terugvordering een bevoegdheid van het college. Uitgangspunt daarbij is dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand zoveel mogelijk wordt teruggevorderd. In deze beleidsregels geeft het college aan hoe met deze bevoegdheid moet worden omgegaan.
Vanaf 2020 is de terugvorderingsverplichting in de Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen) 2004 voor het college van B&W omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid. In de voorgelegde beleidsregels is uitgewerkt dat het college gebruik maakt van deze bevoegdheid, alsmede de wijze waarop. Ook zijn kaders gesteld voor het (her)onderzoek naar levensvatbaarheid van het bedrijf of het zelfstandig beroep.

Besluit

in te stemmen met de beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz Ouder-Amstel 2020 en beleidsregels bijstand zelfstandigen Ouder-Amstel 2020.

Evaluatie woonvisie

In de collegeagenda 2018-2022 is afgesproken dat de woonvisie geëvalueerd zou worden, in samenwerking met de woningmarktpartners. Hoewel de huidige woonvisie op enkele punten wel verbeterd kan worden, is er geen dwin-gende reden om deze komend jaar te herzien. Op dit moment mist er wel een woonzorgvisie. Voordat er een woonzorgvisie opgesteld kan worden, moet er eerst een analyse van onze gemeente uitgevoerd worden. Hiervoor is voor 2021 geen budget geraamd. Het voorstel is om in de begroting voor 2022 budget te vragen aan de raad om tot een woonzorgvisie te komen.

Besluit

  • Er zijn op dit moment geen dwingende redenen zijn om in 2021 de woonvisie te herzien;
  • In 2022 een woonzorgvisie op te stellen en daarbij de woonvisie op punten aan te passen.

Vaststellen intern controleplan 2020 van de Gemeente Ouder-Amstel

Het intern controleplan had een geldigheidstermijn welke gelijk was aan de looptijd van de overeenkomst met de accountant (2017, 2018, 2019). Voor het jaar 2020 is het noodzakelijk de overeenkomst met de accountant te verlengen; deze overeenkomst is inmiddels met een jaar verlengd. Voor het jaar 2020 dient er een intern controleplan vastgesteld te worden, de looptijd van het oude controleplan is verlopen. Het vast te stellen intern controleplan heeft een werkingsduur voor de controle van het jaar 2020.

Besluit 

  • Het intern controleplan van de Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.


Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 18 november 2020
de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes