Akkoordlijst 15 september 2020

Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. MER De Nieuwe Kern en deze vrijgeven voor ter inzagelegging

Bij een dergelijke ontwikkeling als De Nieuwe Kern is het verplicht om bij de structuurvisie een Milieueffectrapportage (hierna: MER) te maken. Hierdoor worden de milieueffecten van de ontwikkeling in beeld gebracht. Hierop kan het plan eventueel nog aangepast worden. 
Voordat de onderzoeken bij de MER worden uitgevoerd, wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) gemaakt waarin wordt opgenomen wat exact onderzocht gaat worden en op welk detailniveau. Deze NRD gaat ter inzage voor belanghebbenden en er wordt advies gevraagd aan de commissie m.e.r. De zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. wordt meegeno-men bij het opstellen van de MER.

Besluit 

  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. MER DNK vast te stellen;
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. zienswijzen vrij te geven voor ter inzage legging.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 15 september 2020
de secretaris a.i.,
R.S.M. Heintjes